Λειτουργικό κήρυγμα (Μρ 8,34-9,1)

Μέ τή ζυγαριά τῆς αἰωνιότητας (Μρ 8,34-9,1)   Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ τόσο τό ἀποστολικό ὅσο καί τό εὐ­αγγε­λικό ἀνάγνωσμα εἶναι σχετικά μέ τόν σταυρό. Καί τά τροπάρια…

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 6,22-33)

 Πίστη καί ἐμπιστοσύνη   ᾿Αγαπητά μου ἀδέλφια, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας πάντοτε μᾶς στρώνει πλού­σιο τραπέζι μέ τόν ἄσαρκο λόγο, τή δι­δα­σκα­λία τοῦ εὐαγγελίου, καί μέ τόν ἔν­σαρκο λόγο, τό σῶμα…

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Δύο μεγάλες ἀποκαλύψεις (Ἰω 17,1-13)    Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα εἶναι ἀπό τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιο, ὅπως ὅλα τά ἀναγνώσματα αὐ­τῆς τῆς περιόδου, καί συγκε­κρι­μέ­να ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ…

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 20,19-31)

   Σήμερα τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα κλείνει μέ ἕνα σύντομο λόγο πού συν­οψίζει τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς μας. Ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης ἐξιστορεῖ τίς ἐμ­φα­νίσεις τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας καί μάλιστα τήν…

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ ὁ κόσμος μας;    Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο ἕνα σημεῖο. Αὐτά πού λέμε ἐμεῖς «θαύματα», τά Εὐαγγέλια τά ὀνομάζουν «σημεῖα», «τέρα­τα» καί «δυνάμεις». Ἕνα…

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

   Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε στή γῆ (Μθ 4,12-17)    Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας κά­θε χρόνο γιορτάζει τά Χριστούγενα, τήν Περιτομή καί τά Θεοφάνια, φαίνεται…

Ἡ παραβολή τοῦ Δείπνου (Λκ 14,15-24)

   ᾿Από τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος ἀπό τούς φαρισαίους πού συμμετεῖχαν στό δεῖπνο ὁ Κύριος πῆρε τήν ἀφορμή νά διηγηθεῖ τήν παραβολή τοῦ δείπνου. ῾Η παραβολή αὐτή διδάσκει ὅτι…

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ἰησοῦς καί Ἐμμανουήλ   Ἀγαπητά μου ἀδέλφια, στό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα σήμερα, Κυ­ριακή πρό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀκούσαμε μιά σει­ρά ὀνο­μά­των -ἄνδρες διαφόρων προελεύ­σεων ἀλλά καί μερικές γυναῖκες- τή λεγο­μένη…

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

   Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού μπαίνουμε πρός τόν χειμώνα, μέ τά ἀναγνώσματά της καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη στίς καρδιές μας. Διδάσκει τήν ἐλεημοσύνη, τήν…

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Τό δίδυμο θαῦμα   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα (Λκ 8,41-56) ἀκούσαμε δύο σημεῖα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Κύριός μας.   Τό ἕνα εἶναι ἡ θεραπεία μιᾶς γυναίκας πού 12 ὁλόκληρα χρόνια τό…

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 9,1-8)

Ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς καί τό ἔργο του;  Στήν εὐαγγελική περικοπή (Μθ 9,1-8) πού ἀκούσαμε σήμερα ὁ Κύριός μας παρουσιάζει ποιός εἶναι καί ποιό εἶναι τό ἔργο του, ἡ ἀποστολή…

῾Η θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8)

   Τήν ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8). ῾Ο Χριστός θεράπευσε πολλούς παραλυτικούς, ὅπως ἀναφέρεται καί στά…