Οἱ τρεῖς θρόνοι

   Σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει δύο ἀναγνώσματα ἀπό τήν Καινή Δια­θή­κη γιά τή μελέτη μας στό σχολεῖο τοῦ Χρι­στοῦ. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἶ­ναι ἀπό τήν πρός…

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου σέ τέσσερις φάσεις Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου (Λκ 15,11-32) χαρακτηρίσθηκε ὡς τό εὐαγγέλιο τῶν εὐαγγελίων, ὡς τό μαργαριτάρι ὅλων τῶν παραβολῶν. Σ' αὐτή…

Λειτουργικό κήρυγμα

Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν (Λκ 5,1-11)    Σήμερα, πού εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, μᾶς θυμίζει ἡ Ἐκκλησία μας πῶς κάλεσε ὁ Κύριος τούς τέσσερις πρώτους μαθητές του,…

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

   Καθρέπτης τοῦ γεωργοῦ εἶναι τό χωράφι του. Ὁ σπόρος πού σπέρνει καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό δουλεύει ρυθμίζουν καί μορφοποιοῦν τήν καλλιέργεια, ἀλλά καί χαρακτηρίζουν τόν ἴδιο…

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

    Ἡ περικοπή ἐξιστορεῖ τό πιό σημαντικό γεγονός τῶν Εὐαγγελίων, πάνω στό ὁποῖο στηρίζεται ἡ πίστη μας. Καί τό γεγονός αὐτό εἶναι ὁ θάνατος καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.…

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν γιά τήν Ὀρθοδοξία. Θά εἶναι ἴσως χρήσιμο νά διατυπωθοῦν στό ἄρθρο αὐτό μερικές σκέψεις γιά τήν οὐσία καί γιά τά βασικά γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας.…

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα κρίση   ῾Η περικοπή τῆς τελικῆς κρίσεως (Μθ 25,31-46) διαβάζεται ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τήν Κυριακή τῆς ᾿Απόκρεω. ᾿Αποτελεῖ τόν ἐπίλογο τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου…

30 Νοεμβρίου, Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη μέραἠθέλησεν = ἀποφάσισε46. ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς = αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς47. Δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;= μπορεῖ νά…

Ἡ κλήση τοῦ Ματθαίου

῾Η κλήση τοῦ Ματθαίου (Λκ 5,27-32)   Μετά τήν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (στ. 17-26), ὁ Κύριος καλεῖ τόν Ματθαῖο, ὅπως σημειώνουν καί οἱ τρεῖς συνοπτικοί εὐαγγελιστές (βλ. Μθ…

Εἰκόνες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

 Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, σάν πρῶτο μέσο ἀποκαλύψεώς του στούς ἀνθρώπους χρησιμοποίησε τό λόγο, τή διδασκαλία. Μέ τό λόγο μᾶς μετέδωσε τήν ἀλήθεια πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο…

Ἐπάξια ἀνταπόκριση

Ἡ θεμελιακή γιορτή τῆς ἱστορίας, τά Χριστούγεννα, σημαδεύει τόν Δεκέμβριο, ἀλλά καί ὅλο τόν χρόνο, ὅπως σημάδεψε καί ὅλη τήν ἀνθρώπινη ἱστορία τήν ὁποία διχοτομεῖ σέ π.Χ. καί μ.Χ. «Ὁ…

Ἐνοχλεῖ ὁ καθρέφτης;

Ἀπό τίς ἐκφραστικότερες καί θεολογικότερες αὐτοαποκαλύψεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι αὐτός συστήνεται ὡς «ἡ ἀλήθεια καί ἡ ὁδός», καλύπτοντας ἔτσι τή βιοθεωρία ἀλλά καί τή βιοτή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι…