Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ ὁ κόσμος μας;    Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο ἕνα σημεῖο. Αὐτά πού λέμε ἐμεῖς «θαύματα», τά Εὐαγγέλια τά ὀνομάζουν «σημεῖα», «τέρα­τα» καί «δυνάμεις». Ἕνα…

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

   Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε στή γῆ (Μθ 4,12-17)    Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας κά­θε χρόνο γιορτάζει τά Χριστούγενα, τήν Περιτομή καί τά Θεοφάνια, φαίνεται…

Ἡ παραβολή τοῦ Δείπνου (Λκ 14,15-24)

   ᾿Από τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος ἀπό τούς φαρισαίους πού συμμετεῖχαν στό δεῖπνο ὁ Κύριος πῆρε τήν ἀφορμή νά διηγηθεῖ τήν παραβολή τοῦ δείπνου. ῾Η παραβολή αὐτή διδάσκει ὅτι…

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ἰησοῦς καί Ἐμμανουήλ   Ἀγαπητά μου ἀδέλφια, στό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα σήμερα, Κυ­ριακή πρό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀκούσαμε μιά σει­ρά ὀνο­μά­των -ἄνδρες διαφόρων προελεύ­σεων ἀλλά καί μερικές γυναῖκες- τή λεγο­μένη…

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

   Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού μπαίνουμε πρός τόν χειμώνα, μέ τά ἀναγνώσματά της καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη στίς καρδιές μας. Διδάσκει τήν ἐλεημοσύνη, τήν…

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Τό δίδυμο θαῦμα   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα (Λκ 8,41-56) ἀκούσαμε δύο σημεῖα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Κύριός μας.   Τό ἕνα εἶναι ἡ θεραπεία μιᾶς γυναίκας πού 12 ὁλόκληρα χρόνια τό…

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 9,1-8)

Ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς καί τό ἔργο του;  Στήν εὐαγγελική περικοπή (Μθ 9,1-8) πού ἀκούσαμε σήμερα ὁ Κύριός μας παρουσιάζει ποιός εἶναι καί ποιό εἶναι τό ἔργο του, ἡ ἀποστολή…

῾Η θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8)

   Τήν ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8). ῾Ο Χριστός θεράπευσε πολλούς παραλυτικούς, ὅπως ἀναφέρεται καί στά…

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Ἀγάπη καί ἁγιότητα   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσα­με σήμερα (Λκ 6,31-36) καταλήγει σέ ἕνα πολύ σπουδαῖο παράγγελμα τοῦ Κυρίου, τό ὁ­ποῖο ἔχει σχέση μέ τόν προορισμό μας, μέ τή…

Οἱ τρεῖς θρόνοι

   Σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει δύο ἀναγνώσματα ἀπό τήν Καινή Δια­θή­κη γιά τή μελέτη μας στό σχολεῖο τοῦ Χρι­στοῦ. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἶ­ναι ἀπό τήν πρός…

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου σέ τέσσερις φάσεις Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου (Λκ 15,11-32) χαρακτηρίσθηκε ὡς τό εὐαγγέλιο τῶν εὐαγγελίων, ὡς τό μαργαριτάρι ὅλων τῶν παραβολῶν. Σ' αὐτή…

Λειτουργικό κήρυγμα

Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν (Λκ 5,1-11)    Σήμερα, πού εἶναι ἡ πρώτη Κυριακή τοῦ Λουκᾶ, μᾶς θυμίζει ἡ Ἐκκλησία μας πῶς κάλεσε ὁ Κύριος τούς τέσσερις πρώτους μαθητές του,…