Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα κρίση   ῾Η περικοπή τῆς τελικῆς κρίσεως (Μθ 25,31-46) διαβάζεται ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τήν Κυριακή τῆς ᾿Απόκρεω. ᾿Αποτελεῖ τόν ἐπίλογο τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου…

30 Νοεμβρίου, Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη μέραἠθέλησεν = ἀποφάσισε46. ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς = αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς47. Δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;= μπορεῖ νά…

Ἡ κλήση τοῦ Ματθαίου

῾Η κλήση τοῦ Ματθαίου (Λκ 5,27-32)   Μετά τήν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (στ. 17-26), ὁ Κύριος καλεῖ τόν Ματθαῖο, ὅπως σημειώνουν καί οἱ τρεῖς συνοπτικοί εὐαγγελιστές (βλ. Μθ…

Εἰκόνες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

 Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, σάν πρῶτο μέσο ἀποκαλύψεώς του στούς ἀνθρώπους χρησιμοποίησε τό λόγο, τή διδασκαλία. Μέ τό λόγο μᾶς μετέδωσε τήν ἀλήθεια πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο…

Ἐπάξια ἀνταπόκριση

Ἡ θεμελιακή γιορτή τῆς ἱστορίας, τά Χριστούγεννα, σημαδεύει τόν Δεκέμβριο, ἀλλά καί ὅλο τόν χρόνο, ὅπως σημάδεψε καί ὅλη τήν ἀνθρώπινη ἱστορία τήν ὁποία διχοτομεῖ σέ π.Χ. καί μ.Χ. «Ὁ…

Ἐνοχλεῖ ὁ καθρέφτης;

Ἀπό τίς ἐκφραστικότερες καί θεολογικότερες αὐτοαποκαλύψεις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι αὐτός συστήνεται ὡς «ἡ ἀλήθεια καί ἡ ὁδός», καλύπτοντας ἔτσι τή βιοθεωρία ἀλλά καί τή βιοτή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι…

Τρεῖς τρέλες

Παράδοξος καί ὁπωσδήποτε ἀπροσδόκητος ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου γιά τήν ἱστοσελίδα καί τό περιοδικό μας, πού οὔτε μέ τήν Ψυχιατρική οὔτε μέ τήν ᾿Ιατρική γενικότερα ἔχει κάποια σχέση. Εἶναι, λοιπόν, ἀναγκαῖο…

Καλή σπορά!

Συνήθως τόν Ὀκτώβριο ξεκινᾶ ἡ ἐτήσια καλλιέργεια τῶν σιτηρῶν. Καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐπίκαιρα τό μήνα αὐτό, τήν Κυριακή τῶν 365 Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μᾶς θυμίζει τήν παραβολή…

Πελέκι καί φωτιά

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τό κύριο μέσο μέ τό ὁποῖο ἐργάζεται ἡ Ἐκκλησία στόν κόσμο, τό κύριο ὅπλο τό ὁποῖο ἀντιπαραθέτει στίς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν της, δέν εἶναι κάτι τό…

Περπατώντας πάνω στά κύματα

Σέ πρόλαβε ἡ φουρτούνα καί σύ δείλιασες. Τό σκοτάδι σέ ζώνει καί φῶς πουθενά. Μικρή ἡ βαρκούλα σου κι ἡ θάλασσα δέν λέει νά γαληνέψει. Ψυχή μου, ἀπόκαμες. Κι ὅμως,…

Δ΄ Ἑωθινόν (Λκ 24,1-12)

Οἱ μυροφόρες στόν κενό τάφο Τό γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀναφέρεται ἀπό ὅλους τούς εὐαγγελιστές. Ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῶν Εὐαγγελίων, τό περιεχόμενο τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος, τήν βάση τῆς πίστεώς…

Μρ 2,1-12 Οἱ τέσσερις κόσμοι

 Μιά ἀνάλυση τῆς περικοπῆς τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ, ὅπως περιγράφεται στό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο, ὁδηγεῖ στή διάκριση τεσσάρων προσώπων πού ἀντιπροσωπεύουν τέσσερις κόσμους.  Ὁ π ρ ῶ τ ο ς…