afisa c

Ἦταν μεγαλειώδης ἡ ἐκδήλωση τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης στό Βελλίδειο τήν Κυριακή 16/2/20 μέ θέμα: «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, Δη­μο­γραφικό, Λαθρομεταναστευτικό

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ!».
Καί οἱ τέσσερις ὁμιλητές, καταξιωμένοι ἐπιστήμονες, γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς καί διεθνοῦς πραγματικότητας, κράτησαν για τρεῖς ὧρες καθηλωμένο τό ἐνδιαφέρον τῶν 3.000 καί πλέον ἀ­κροατῶν, οἱ μισοί ἀπό τούς ὁποίους ἦ­ταν ὄρθιοι.
Δέν ἀκούστηκαν οὔτε κορῶνες μι­σαλλοδοξίας οὔτε κραυγές φανα­τισμοῦ ἀλλά ΑΛΗΘΕΙΕΣ -πικρές ἐνίοτε- γιά τά συγκεκριμένα θέματα πού οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες θέλουν νά ἀγνοοῦν.
Ὁ π. Μάξιμος Ἰβηρίτης μᾶς μετέφερε τή δήλωση τῆς κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅτι θεωρεῖ ὡς περιφρό­νη- ση τῆς ἱστορίας καί τῆς ἀλήθειας τήν ἀ­ναγνώριση μακεδονικῆς γλώσσας καί μα­κεδονικῆς ἐθνότητας ἀπό τήν ἑλ­λη­νική πολιτεία στούς κατοίκους τοῦ γει­τονικοῦ κράτους. Καί τόνισε ὅτι ἡ ἁ­γιώνυμος Κοινότητα ζητᾶ ἀπό τήν Κυ­βέρ­νηση ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ γιά τό θέ­μα τῆς Μακεδονίας!
Εἶναι ἀκυρώσιμη ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; «Ναί!», μᾶς εἶπε ὁ κ. Γ. Ρωμα­­νός. «Δέν μπορεῖ δύο ψεῦτες νά γρά­ψουν μία ψεύτικη συμφωνία, στήν ὁποία μέσα νά γράφουν ψευδόμενοι ὅτι δέν καταγγέλλεται τό ψέμα τους!». Αὐτή ἡ συμφωνία παραβιάζει καί τό διεθνές καί τό ἐθνικό μας δίκαιο. Εἶναι ἀκόμη μετέωρη στόν ΟΗΕ καί δέν ἐλήφθη οὐσιαστικά ὑπ᾽ ὄψιν στίς διαδικασίες ἔντα­ξης τῆς γείτονος στό ΝΑΤΟ, γιατί ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι εἶναι προβλημα­τι­κή. «Ἡ Ἑλλάδα», βεβαίωσε ὁ κ. Ρωμανός, «διατηρεῖ πάντα ἀκέραιο τό δι­καίωμά της νά καταγγείλει αὐτή τή διμερῆ διακρατική συμφωνία, καθώς ἔχει μέ τό μέρος της τό διεθνές καί ἐθνικό δίκαιο καί τή σύμβαση τῆς Βιέννης τοῦ 1969». Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι παράνομη καί ἄκυρη «πρωτίστως», λέει ὁ κ. Ρωμανός, «γιατί παραβιάζει τίς διεθνεῖς ἀρχές πού διέπουν μία συμφωνία, δηλ. τήν ἀρχή τῆς ἀληθείας, τῆς καλῆς πί­στεως καί τῆς σαφήνειας. Δέν μπορεῖς νά ὑπογράφεις μία συμφωνία ἡ ὁποία περιέχει ἱστορικῶς καί ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνυόμενα ψέματα».Ὁ σοβαρότεροςὅμως λόγος καταγγελίας τῆς συμφωνίας, δύο χρόνια μετά τήν ὑπογραφή της, εἶναι οἱ πολλαπλές παραβιάσεις, πού γίνονται ἀντιληπτές καί παραδεκτές τόσο ἀπό κυβερνητικά στελέχη ὅσο καί ἀπό ξένους παρατηρητές.
Γιατί ἐπιμένουν τότε νά στηρίζουν μία τέτοια συμφωνία οἱ ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος; Μπορεῖ οἰκονομικῶς γιά τήν Ἑλλάδα οἱ ὅροι τῆς συμφωνίας νά εἶναι ἐπαχθεῖς, εἶναι ὅμως πολύ ἐξυπηρετικοί γιά τά σχέδια καί τά συμφέροντα τῶν μεγιστάνων τῆς Ε.Ε, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ κ. Ρωμανός.
«Δέν μπορεῖ», τόνισε ἐπίσης, «αὐτό τό θρασίμι -μιά πρόχειρη διακρατική συμφωνία- νά συγκρίνεται μέ τή Συν­θή­κη τῆς Λωζάνης καί νά ὑψώνει ἀνά­στη­μα σέ ἱστορία 2.700 χρόνων».
Ἡ λύση κατά τόν κ. Ρωμανό εἶναι ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ μέ συγκεκριμένο ἐρώτημα: Θέλουν οἱ Ἔλληνες νά τηροῦν πι­στά μία συμφωνία πού δέν τηροῦν τά Σκόπια;
Τί νά κάνουμε μέ τούς πρόσφυγες; Θά τούς ἀφήσουμε νά πνιγοῦν; «Πρό­κειται γιά ψευδοδίλημμα!», διευκρινίζει ὁ καθηγητής κ. Μάζης. Καί καταρχάς δέν εἶναι πρόσφυγες ἐφόσον ἔχουν ξεφύγει ἀπό τά σύνορα τοῦ πρώτου ἀσφαλοῦς κράτους, μέχρι τά ὁποῖα δικαιολογοῦνται ἀπό τό διεθνές δίκαιο νά λέγονται πρόσφυγες. Ἀπό κεῖ καί πέρα εἶναι λαθραῖοι. Ὅσο γιά τήν ἀσφάλειά τους, μποροῦμε νά μήν περιμένουμε νά ἔρθουν στά χωρικά μας ὕδατα. Νά τούς "σώζουμε" νωρίτερα καί νά τούς ὁδηγοῦμε στήν ἀσφαλῆ ἀκτή ἀπ’ ὅπου ξεκίνησαν. Κι ἄν δέν τό ἐπιτρέπουν σέ μᾶς, νά πιέσουμε νά τό κάνουν τήν κατάλληλη στιγμή οἱ ὑποστηρικτικές δυνάμεις τῆς Frontex καί τοῦ ΝΑΤΟ. Ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα ἄς γίνουν οἱ ξεκαθαρίσεις καί οἱ διαδικασίες στήν Τουρκία.
Ὁ ὑπαινιγμός τοῦ κ. καθηγητῆ γιά τή δράση τοῦ Ἐγκάρσιου κόμματος μέ­σα στίς ἑλληνικές κυβερνήσεις μᾶς ἔ­δωσε τήν ἀπάντηση στήν ἀπορία: γιατί οἱ κυ­βερνήσεις πέφτουνε μά οἱ ἰδεο­λη­ψίες μένουν καί τά ἐθνικά μας θέματα πάντα πορεύονται στό ἴδιο ἐπαίσχυντο κανάλι; «Ἔχει μπεῖ ἡ βάση γιά εἰρηνική λύση», μᾶς λένε. Ποιά εἶναι; Ἐδῶ καί χρό­νια ἀ­κολουθεῖται τό ἴδιο μοντέλο: Πιέζει ἡ Τουρκία, φοβόμαστε ἐμεῖς, κάνουμε μία παραχώρηση. Ἔτσι «εἰρη­νι­κά» ἡ Τουρ­κία θά καταφέρει ὅσα θέλει... Σήμερα ὁ Ἐρντογάν ἔχει ἕνα ἐπιπλέον ἐκβιαστικό ὅπλο γιά νά πιέζει ὄχι μόνο τήν Ἑλλάδα ἀλλά ὅλη τήν Εὐρώπη: τό μεταναστευτικό, ξεκαθάρισε ὁ κ. κα­θη­γητής.
Ποῦ πᾶμε σάν Ἔθνος; Ἦταν σα­φής ὁ νομικός κ. Δ. Θανάσουλας: «Στή χώρα μας δεξιοί καί ἀριστεροί παλεύουν νά καταργήσουν καί τό Ἔθνος καί τό Κράτος». Ἔχουν δικαίωμα; Κανένα, ἄν σέβονταν τό Σύνταγμα. Ἀλλά οἱ Ἕλλη­νες πολιτικοί κάθε χρώματος δυστυχῶς σέ­βονται μόνο τό κομματικό καί ἀτομικό τους κέρδος. Ἐθνικά προβλήματα καί κοινωνικά θέματα, ὅπως τό δημογραφικό, τό μεταναστευτικό καί ἕνα πλῆθος ἄλλων, μποροῦσαν νά ἔχουν συνταγματικά κατοχυρωμένες καί ἐθνικά συμφέρουσες λύσεις, ἐάν οἱ πολιτικοί μας εἶ­- χαν κάποια ἐθνική συνείδηση.