Ἀπελευθέρωση τῶν δύο ἀξιωματικῶν!


 Σάν κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ ἔπεσε, πα­ραμονή τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ ἀ­πελευθέρωση τῶν δύο ἀξιωματι­κῶν μας, Ἄγγελου Μητρετώδη καί Δημήτρη Κούκλατζη, ἀπό τίς τουρκικές φυλακές τῆς Ἀδριανούπολης, ὅ­που κρατοῦν­ταν γιά 167 μέρες. Γιά ὅσους μάλιστα παρακολουθοῦσαν τήν ἐπικαιρότητα ἐ­κεῖνο τό διάστημα, ἡ κράτησή τους φαινόταν ὅτι θά δι­αρ­κέσει γιά πολύ καιρό ἀκόμη, ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἁρμόδιος ἕλληνας ὑ­πουργός. Ὄχι μόνο δέν εἶχαν βελτιωθεῖ οἱ σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, ἀλλά καί ἡ γενικότερη κατάσταση στήν περιοχή εἶχε ἐπιδεινωθεῖ. Ἡ Τουρκία βρισκόταν σέ σφοδρή σύγκρουση μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, γεγονός πού προκαλοῦ­σε τήν κατάρρευση τῆς οἰκονομίας της. Μάλιστα, ἀρνιόταν νά ἀπε­λευ­θε­ρώσει τόν ἀμερικανό πάστορα Μπράνσον, παρά τά ἀνταλλάγματα πού εἶχε πάρει καί τίς ἐπίμονες ἕως ἐκβιαστικές πιέσεις τῶν ΗΠΑ. Κι ὅ­μως, ἐν­τελῶς ξα­φ­νικά οἱ Τοῦρκοι ἀ­πε­λευ­θέρωσαν τούς δύο ἀξιωμα­τικούς κάνοντας τούς εἰδικούς ἀναλυτές νά μή μποροῦν νά ἑρ­μηνεύσουν αὐτήν τήν κίνηση, ἀλλά νά κά­νουν μό­νο προσωπικές εἰκασίες. Σί­γου­ρα, ὑπάρχουν καί τά διπλωματικά παρασκήνια, καί ἴσως ἐνδεχόμενα ἀν­ταλ­λά­γματα. Ὡστόσο, στόν πιστό λαό πού προσ­ευχόταν «ὑ­πὲρ ἀναρρύσε­ως τῶν αἰχμαλώτων», εἶναι βαθειά ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, παραμονή τῆς γιορτῆς της, ἔ­κανε τό θαῦμα της καί ἐπέστρεψαν οἱ δύο νέοι στά σπίτια τους…

Πόνος καί δάκρυ


 Ἡ Ἑλλάδα θρηνεῖ. Θρηνεῖ τήν ἑ­κα­τόμβη τῶν παιδιῶν της, πού χάθηκαν ἄδικα μέσα στήν πύρινη λαίλαπα, ἡ ὁ­ποία ἔπληξε τό Μάτι τῆς Ἀττικῆς. Ἡ τραγικότητα τοῦ θανάτου ὅλων αὐτῶν τῶν ἀ­θώων ἀνθρώπων συγ­κλο­νίζει βαθύτατα κάθε λογικά σκεπτόμενο ἄν­θρωπο. Μέ βαθύτατη θλί­ψη καί πόνο ψυχῆς, συμπάσχουμε καί συμπονοῦμε γιά τόν ἀδόκητο χαμό τόσων συνανθρώπων μας, ἀθώων ψυ­χῶν, θυμάτων μιᾶς ἀνείπωτης συμφορᾶς πού προκάλεσε ἡ μανία τῆς φωτιᾶς, ἀλλά καί τό­σων ἄλ­λων συνανθρώπων μας, πού βι­ώ­νουν τόν πόνο τῆς ἀπροσδόκητης ἀ­πώλειας οἰκείων προσώπων τους.
 Ὀφείλουμε ὅλοι μας νά στηρίξου­με παντοιοτρόπως μιά πανεθνική προσπάθεια ταχείας κατά τό δυνατόν ἐπούλωσης τῶν ἀμέτρητων πληγῶν πού προ­κάλεσε ὁ πύρινος ὄλεθρος. Προσευχόμαστε στόν μεγαλοδύναμο καί παντοδύναμο Θεό νά ἀναπαύει ἐν εἰρήνῃ ὅλους τούς κοιμηθέντες ἀδελφούς μας, νά ἐν­δυναμώνει τούς οἰκείους τους στόν σταυρό πού σηκώνουν καί νά ἐμ­ψυχώνει τούς ἐπιζήσαντες ἀγαπητούς συνανθρώπους μας, πού ὑπέστησαν μικρές ἤ μεγαλύτερες ζημιές καί στερήθηκαν τά ἀπα­ραίτητα πρός τό ζῆν, γιά νά συνεχίσουν μέ δύναμη καί κουράγιο τόν ἀγώνα τῆς ἀποκατάστασης τῶν πλη­γῶν...

Εὖγε, κορίτσια!


 Ὡς Ἕλληνες συγκινηθήκαμε ἰδι­αίτερα ἀπό τό πλῆθος μεταλλίων πού ἔ­λαβαν ἀθλητές τῆς πατρίδας μας στούς πανευρωπαϊκούς ἀγῶνες. Ἀποτέλεσαν μία εὐχάριστη ἔκπληξη, γεμά­τη ἐλπίδα, σέ μία ἐποχή βαθύτατης θλί­ψης λόγῳ τῶν θυμάτων τῆς πυρκαγιᾶς στήν Ἀττική.
 Οἱ ἀθλήτριες, ὅμως, πού ἀξίζουν δι­πλά συγχαρητήρια ἦταν ἡ Νικόλ Κυριακοπούλου καί ἡ Βούλα Παπαχρήστου, οἱ ὁποῖες ἀπέκτησαν παιδιά σέ περιόδους πού ἡ σταδιοδρομία τους ἔφθανε στό ἀπόγειο. Ἡ πρώτη διέκοψε τόν ἐ­παγγελματικό ἀθλητισμό στά 30 της καί ἡ δεύτερη στά 27 της, γιά νά φέρουν στόν κό­σμο τά κοριτσάκια τους καί στή συνέχεια ἐπαν­ῆλθαν στά ἀγωνίσματά τους. Ἔτσι ἔστειλαν ἕνα ἠχη­ρό μήνυ­μα, ὅτι ἡ μητρότητα δυναμώνει τή γυναίκα καί τήν ὁλοκληρώνει.

Τά βιβλία δίνουν ζωή!


 Οἱ ἄνθρωποι πού διαβάζουν ἕνα βιβλίο, ἔστω καί γιά μισή ὥρα κάθε μέ­ρα (συνολικά 3,5 ὧρες τήν ἑβδομάδα), μποροῦν νά μειώσουν τόν κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά περίπου 20%, σύμφωνα μέ μία νέα ἀμερικανική ἐπιστημονική ἔρευνα. Προηγούμενες μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ ἀ­νάγνωση βιβλίων βοηθᾶ στόν ὕπνο, στήν ψυχι­κή διάθεση, στήν καθυστέρηση τῆς νόσου Ἀλτσχάιμερ κ.ἄ. Οἱ ἐρευνητές ἐπεσήμαναν ὅτι τά βιβλία -περισσότερο ἀπό τίς ἐφημερίδες, τά περιοδι­κά ἤ τίς ἀναρτήσεις στά κοινωνικά δί­κτυα- προάγουν τό λεγόμενο βαθύ καί ἀφοσιωμένο διάβασμα, πράγμα πού ὠφελεῖ περισσότερο τόν νοῦ καί τόν ἐγκέφαλο.
 Ἐπιπλέον, τό λεξιλόγι­ο, ἡ λογική, ἡ συγκέντρωση καί ἡ κριτική σκέψη εὐνοοῦνται ἀπό τά βιβλία, ἰδιότητες πού ἐπίσης συμβάλλουν στό πλεονέκτημα ἐπιβίωσης πού χαρίζει ἡ ἀνάγνωσή τους. Οἱ διάφορες ὀθόνες πού μᾶς κρατοῦν καθηλωμένους εὐ­θύνον­ται γιά μία πλειάδα ἀ­σθενειῶν. Τά βιβλία ἀντίθετα μᾶς χαρίζουν ὑ­γεί­α καί μακραίνουν τή ζωή μας. Ὅταν δέ καί τό περιεχόμενό τους εἶναι ἐ­κλε­κτικά ἐπιλεγμένο, τότε προσφέρουν καί στήν ψυχή μας μία ἀνάταση! Ὅταν λοιπόν ἔχουμε δυνατότητα ἐπιλογῆς, ἄς μή χάνουμε τήν εὐκαιρία νά κλείνουμε τίς ὀθόνες καί νά διαβάζουμε βιβλία. Εἶναι εὐκαιρία ζωῆς!!!