«Ἑλλάς, Ἑλλάς, μή μᾶς ξεχνᾶς!»


Ἦταν τό σύνθημα πού ἀκούστηκε στή Χειμάρρα (Βόρειο Ἤπειρο), κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἕλληνα πρωθυπουργοῦ παραμονές Χριστουγέννων, ἀπό γέροντες, νέους καί νέες, Ἕλληνες κατοί- κους τῆς περιοχῆς. Στό σύνθημα, πού ἐκφράζει ἀπόλυτα ἕνα διαχρονικό αἴ­τη­μα-παράπονο τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μει­ονότητας πρός τή Μητέρα Πατρίδα, ὁ πρωθυπουργός ἀπάντησε: «Ἡ Ἑλ­λά­δα σᾶς σκεπάζει πάντα! Νά τό ξέρετε αὐ­τό». Μακάρι νά ἦταν ἔτσι, ἀλλά τό γνωρίζουν ὅτι δέν εἶναι. Ἡ Ἑλλάδα, δυστυχῶς, ξεχνάει τά ἐκτός συνόρων παιδιά της, τά ἀντιμετωπίζει σάν ξένα. Ἔτσι τουλάχιστον γίνεται μέχρι σήμερα, εὐχόμαστε ν’ ἀλλάξει τώρα. Κάλλιο ἀρ­γά πα­ρά ποτέ!
Ὁ ἐκπρόσωπός τους, καλωσορίζο­ντας τόν πρωθυπουργό εἶπε: «...Ἐ­μεῖς ἐ­δῶ, παρόλα τά προβλήματά μας, ζοῦ­με ὡς Ἕλληνες ἐδῶ καί χιλιετίες. Ἔ­χουμε ἀποφασίσει νά ζήσουμε ἔτσι. Τό χρω­στᾶμε στούς προγόνους μας, τό χρω­­στᾶμε στίς γενιές πού ἔρχονται. Βο­­η­θῆστε μας!...». Τί νά πεῖ κανείς γι’ αὐ­τούς τούς αὐθεντικούς Ἕλληνες, οἱ ὁ­ποῖοι εἶναι δεμένοι μέ τίς ρίζες τους! Παρά τίς στερήσεις καί τήν καταπίεση πού δέχο­νται ἀπό τό ἀλβανικό κράτος, κρατοῦν ζωντανό τόν ἑλληνικό πολιτισμό, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Παράδοση στόν τό­πο τους, ἐνῶ εἶναι ξεχασμένοι ἀπό τό ἑλ­ληνικό κράτος. Δίνουν τό παράδειγμα σ’ ἐμᾶς τούς ἐντός τῶν συνόρων μίζερους Ἕλληνες. Φυλᾶνε τίς Θερμοπύλες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθο­δοξίας! Ὑποκλινόμαστε μέ σεβασμό μπροστά στό γενναῖο φρόνημά τους.

Χωρίς σχόλιο...


Δημιουργήθηκε σάλος καί γράφτηκαν πολλά σχετικά μέ τήν παράδοξη πρακτική πού ἀρχίζει νά γίνεται μόδα στήν πατρίδα μας: νά ψυχαγωγοῦν παιδιά 3-13 χρονῶν τύποι πού αὐτο­προσ­διορίζονται ὡς drag queen. Πρό­κειται συνήθως γιά ἄνδρες πού ντύνο­νται καί μακιγιάρονται γυναικεῖα μέ ἐξ­τρεμι­­στι­κό-προκλητικό τρόπο καί αὐ­το­απο­­­κα­λοῦ­νται καλλιτέχνες. Τήν παράδοξη «παιδική» αὐτή ψυχαγωγία ὑποστηρί­ζουν φυσικά φιλελεύθεροι καί... ἄνετοι παιδαγωγοί, γονεῖς, ἀλλά καί ἐ­πιφανῆ πρόσωπα, πολιτικοί καί πολιτιστικοί παράγοντες. Ὡστόσο ὁ κόλαφος ἔρχεται ἀπό τό ἴδιο τους τό... σινάφι: Ἕνας-μία ἀμερικανίδα drag queen τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020 κυκλοφόρησε ἕνα βίντεο (βλ. real.gr), ὅπου πληροφορεῖ τούς γονεῖς πού ἐπιλέγουν νά ψυχα­γω­γοῦν τά παιδιά τους τέτοιου εἴδους ἄνθρωποι: «Ἕνας drag queen παί­­ζει σέ νυχτερινά κέντρα διασκέδασης γιά ἐνήλικες. Ἐκεῖ ὑπάρχει πολλή βρομιά, ναρ­κωτικά κ.ἄ. Ὁπότε δέν νομίζω ὅτι αὐτός εἶναι ὁ δρόμος πού θά θέλατε νά ἐξερευνήσει τό παιδί σας... Τό νά ἐπιτρέψετε νά ἐμπλέκεται μέ drag εἶναι ἐ­ξαιρετικά ἀνεύθυνο ἀπό μέρους σας...». Τά δικά μας σχόλια περιττεύουν!

Ντροπή καί ταπείνωση


Ἦταν δασκάλες, οὔτε 20 χρονῶν καλά-καλά, καί χάρισαν τά νιάτα τους καί τό αἷμα τους στήν ἑλληνική μακεδονική γῆ μέ ἕναν μόνο σκοπό: νά στα­μα­τήσουν τή βουλγαρική προπαγάνδα πού ἵδρυε σχολεῖα, γιά νά ἐκβουλγαρίσει τά Ἑλληνόπουλα τῆς Μακεδονί­ας. Αὐ­τά στά 1904-1908. Στίς μέρες μας, πού οἱ ἡγέτες μας πανηγυρίζουν ἤ ἁπλά ὑ­πη­ρετοῦν πιστά (ἀντί νά ἀκυ­ρώ­σουν) τήν ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρε­σπῶν, ἱδρύεται στή Φλώρινα ἐπισή­μως μέ ἀ­πόφαση τοῦ Εἰρηνοδικείου σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία: «Κέντρο "Μα­κεδονικῆς" Γλώσ­σας στήν Ἑλ­λά­δα» (βλ. thestival.gr). Πῶς θά σταθοῦμε μπροστά στίς ἡρωικές δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀ­γώνα καί θά τίς ποῦμε ὅτι ἄδικα ἔχασαν τά νιάτα τους καί τή ζωή τους; Καί τί θά ἀπαντήσουμε στά παιδιά μας, πού σέ λίγα χρόνια, ἀφελῶς ἴσως ἀλλά ὄχι ἀδικαιολόγητα, θά μᾶς ρωτοῦν: «Ἀφοῦ εἴμαστε Μακεδόνες (ἐ­φόσον γεννηθήκαμε στήν Κεντρική, Ἀνατολική, Δυτική Μακεδονία), γιατί δέν μαθαίνουμε κι ἐ­μεῖς αὐτή τή "Μακεδονική" γλώσσα ἀλ­λά τά Ἑλληνικά;». Μέ­χρι στιγμῆς τά κέρ­δη τῆς ψευδοσυμ­φωνίας εἶναι ντροπή καί ταπείνωση. Τό ἐ­ρώτημα εἶναι ἄν ἀγ­γίζουν αὐτά τά αἰ­σθήματα τίς συνειδήσεις τῶν ἁρμοδίων.

Εἰσαγγελέας ἐναντίον Εἰρηνοδικείου


Μέ ἱκανοποίηση διαβάσαμε στόν Τύπο (βλ. kathimerini.gr) ὅτι πρός τό πα­ρόν ἀνακόπηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Εἰρηνο­­δικείου Φλώρινας πού εἶχε ἀναγνωρίσει τό ὡς ἄνω σωματεῖο, τό ὁποῖο ἔχει στό­χο τή διατήρηση καί καλλιέργεια τῆς «μα­κεδονικῆς» γλώσσας στήν Ἑλλάδα καί τήν ὑ­ποστήριξη τῆς εἰσαγωγῆς της ὡς προαι­ρε­τι­κοῦ μαθήματος σέ δημόσια σχολεῖα καί πανεπιστήμια στήν Ἑλλάδα! Ὅπως σημειώνει τό δημοσίευμα: «Ἡ Εἰ­σαγγελέας Πρωτοδικῶν Φλώρινας Ἀναστασία Καλαϊτζῆ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀπό­φαση ἀναγνώρισης τοῦ σωματείου παραβιάζει τή διεθνῆ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν!, ἐνῶ κάνει λόγο γιά προσπάθεια δημιουργίας μειονότητας». Ἡ δικάσιμος γιά τήν ἐξέταση τοῦ ζητήματος πού ἔ­θεσε ἡ Εἰσαγγελέας ὁρίστηκε γιά τίς 2/2/23.