«Ἡ Παναγιά βοήθησε!»


Οἱ πιλότοι πού ἔδωσαν μάχη μέ τίς φλόγες στήν Εὔβοια μίλησαν γιά τίς δύσκολες στιγμές πού ἔζησαν κατά τή διάρκεια τῆς κατάσβεσης. Σέ συνέντευξή του στό Κεντρικό Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ STAR ὁ σμηναγός Πέτρος Ταλίκας ἀνέφερε: «Στή φωτιά στήν Εὔβοια ὑπῆρξαν περιστατικά πού λέ­με, ἦταν καί παραμονή τῆς Παναγιᾶς, λέμε ἡ Παναγιά βοήθησε καί πῆγαν ὅλα καλά. Πήγαινε γιά βολή τό ἀεροπλά­νο, ἦταν δύσκολο νά ἀκούσει τά χειριστήρια λόγῳ τοῦ περιβάλλοντος στό ὁποῖο πετοῦσε. Καί ξα­φνικά πῆγαν ὅλα καλά. Ἔκανε τή βολή, ἀ­κολούθησε τό escape path πού εἶχε προ­- ­γραμ­ματίσει». Οἱ πιλότοι αἰσθάνονται, ὅ­πως ὁμολογοῦν, σέ κάθε πτήση νά ἔχουν τήν Παναγιά καί τόν Ἀρ­χάγγελο γιά προ­στα­σία.
«Μπορεῖ ἁπλά νά συμβεῖ ὄντως κάτι ἀνεξήγητο, τό ὁποῖο νά λές "κάτι ἄλλο μέ βοήθησε δέν τό ἔκανα ἐγώ", νά θεωρεῖς ὅτι εἶναι πάνω ἀπό τίς δικές σου τίς δυνάμεις. Μετά, ὅταν θά μαζευτοῦμε κάτω στήν καντίνα νά πιοῦμε τόν καφέ μας, θά ποῦ­με "ρέ σεῖς, ἡ Παναγιά μᾶς βοήθησε σήμε­ρα"», ἐξηγεῖ ὁ Κωνσταντῖνος Μαυροθα­λασσίτης, ἐπισμηναγός τοῦ καναντέρ.
Τόσες ἐκκλησίες, τόσα ἐξωκκλήσια πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου στολίζουν τήν Ἑλλάδα μας• τόσες Παρακλήσεις ἀναπέμφθηκαν τίς ἡμέρες αὐτές στή χάρη της. Κι ἐκείνη ὡς φιλόστοργη Μητέρα ἀσφαλίζει μέ τή σκέπη της τά παλληκάρια πού ἀγωνίζονται θυσιαστικά γιά τήν πατρίδα μας καί σώζει ἐκείνους πού δίνουν μάχη γιά νά μᾶς σώσουν!

Ἕτερον εὐαγγέλιον;


«Ἐγώ θά πῶ αὐτό, πού λέει ἡ Ἐκ­κλη­σία, δηλ. τό πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θά ἀ­φουγκραστῶ τούς χριστιανούς τί λένε, ποιό θεωροῦν σωστό. Ἀκόμη καί ἄν αὐτό, πού οἱ χριστιανοί μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἀντίθετο μέ τό Εὐαγγέλιο, ἐγώ θά ὑπερασπιστῶ αὐτό, πού λέ­νε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστια­νοί μας ἔφτιαξαν τό Εὐαγγέλιο, δέν ἔ­φτιαξε τό Εὐαγγέλιο τήν Ἐκκλησία». Τά διαβά­σαμε στόν ἠλεκτρονικό τύπο ὅτι εἰ­πώθη­καν ἀπό ἐπισκοπικά χείλη. Δέν θέ­λουμε νά τό πιστέψουμε, γιατί ἄν ἀληθεύει τότε πρά­γμα­τι μιλᾶμε γιά «ἕτερον εὐαγ­γέλιον». Εἶναι ἀ­δύ­νατον νά εἰπώθηκαν ἀπό στόμα ἐπισκόπου μας, τόν ὁποῖο γνω­ρί­ζουμε ὡς ἐπίσκοπο συνετό καί μέ θεολο­γι­κή κατάρ­τιση.
Ἐμεῖς ἁπλά θά γράψουμε αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει, πώς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν γράφτηκε στά μέτρα τοῦ κό­σμου, τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά γιά νά βοη­θή­σει τόν ἄνθρωπο καί νά τόν ὁδηγήσει ἀ­σφαλῶς στήν αἰώνια βασιλεία. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι θεόπνευστος καί ὄχι «ἀν­θρωπό­πνευ­στος».

Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ κειμήλια τῆς Παναγίας Σουμελᾶ!


Μετά τήν ἄρνηση τῆς Τουρκίας νά δο­θεῖ ἄδεια γιά νά γίνει ἡ θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς Παναγίας στό σύμβολο τῆς Ὀρ­θοδοξίας, τό μοναστήρι τῆς Σουμελᾶ, ἔρχεται καί ἡ τουρκική ἀπαίτηση νά τῆς ἐ­πιστραφοῦν τά κειμήλια τῆς Μονῆς πού ἔ­χουν «κλαπεῖ» ἀπό τούς Ἕλληνες! Μάλι­στα, ὅπως ἀνα­φέρεται στό ρεπορτάζ, οἱ ἁρμόδιοι ἐπι­σκέ­φθηκαν μουσεῖα σέ Ἑλλά­δα, Ἰρλανδία, Ἰ­­τα­­λία καί κατέγραψαν κει­μήλια καί εἰκό­νες τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στήν Τρα­πε­ζούντα, τά ὁποῖα ἰσχυρίζονται ὅτι «ἐκ­λάπησαν» ἤ στάλθηκαν στό ἐξωτε­ρικό πα­ρά­νομα μετά τήν ἀνταλλαγή πληθυ­σμῶν. Σοβαρή ἀνη­συ­χία προκαλεῖ, ἐπίσης, ἡ ἐπι­βε­βαίωση ἀπό τήν πλευρά τοῦ τούρ­κου ὑπουργοῦ του­ρι­σμοῦ ὅτι ἡ Ἄγκυρα ξε­κί­νη­σε τίς διαδικασίες καί γίνονται οἱ ἀ­πα­ραί­τητες ἐνέργειες, ὥστε νά ἐπιστρέ­ψουν τά κειμήλια τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στήν Τουρ­κία.
Τί νά ποῦμε γιά τό θράσος τῆς Τουρ­κί­ας, πού ἴσως περιῆλθε σέ ἀμηχανία λόγῳ τῆς συγκινητικῆς προσπάθειάς μας ἀνα­γνώ­ρισης τῆς Γενοκτονίας, ἀπό τήν ὁποία συμ­πλη­ρώθηκαν φέτος 100 χρόνια! Πάν­τως, ἐδῶ βρίσκει ἐφαρμογή ἡ παροιμία: «Ἐκεῖ πού μᾶς χρωστοῦσαν, μᾶς πῆραν καί τό βό­δι!».

Ἡ σημαία, οἱ Γερμανοί καί οἱ Κρῆτες


Οἱ Κρῆτες, ὅπως φαίνεται, διατηροῦν ἀ­κόμη ὑγιῆ ἀντανακλαστικά γιά τήν πα­τρίδα καί τή σημαία. Ἦταν μία παρέα πού ἔ­πιναν τόν καφέ τους ἥσυχα καί ὡραῖα στήν παρα­λία στόν Σταυρό τοῦ Ἀκρω­τη­ρίου Χανίων, ἀλλά σέ κλάσματα δευτερολέπτου μετατράπηκαν σέ «λέοντες πῦρ πνεόντες», ὅταν εἶ­δαν κάποιους γερμανούς ἀξιωματικούς τῆς νατοϊκῆς βάσης νά κα­τε­βάζουν τήν ἑλληνική σημαία καί νά ἀνε­βάζουν τή γερμανι­κή.
Οἱ ἀξιωματικοί συνελήφθησαν καί τό Αὐτόφωρο Πλημμελειοδικεῖο τούς κατα­δί­κασε σέ 10μηνη φυλάκιση μέ τριετῆ ἀνα­στολή. Τήν ἐπομένη τῆς ἀπόφασης φυγα­δεύτηκαν στήν πατρίδα τους ὅπου τούς ἀνέλαβε ἡ γερμανική στρατιωτική δικαιοσύνη. Τελικά μέ συνοπτικές διαδικασίες ἀποτάχθηκαν ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις.
Παραδειγματική καί ἀξιομίμητη ἡ στά­ση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Γερ­μα­νίας. Μακάρι νά δοῦμε καί στήν Ἑλλάδα μας τέ­τοιο σεβασμό γιά τό ἐθνικό μας σύμ­βολο! Δυστυχῶς ἐκτός ἀπό τό συνη­θι­σμένο πλέ­ον κάψιμο τῆς σημαίας εἴχαμε -δύο μόνο μῆ­νες μετά τό περιστατικό τῶν Γερμανῶν- καί τόν οἰκτρό ἐμπαιγμό της στό Athens Pride 2019! Καί... καμιά δια­δικασία δέν κινήθηκε!!! Μήπως ὁ νέος πρωθυπουργός ὡς Κρη­τικός δείξει κάποια εὐαισθησία;