Τόπο στά νιάτα!

Χαρούμενο ξάφνιασμα καί ἐν­θουσιασμό προκάλεσαν οἱ πρωτοβουλίες μαθητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Μακεδονίας μας. Πρωτοστάτησαν στόν ἑορτασμό τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀ­γώνα (13 Ὀκτωβρίου) ἀκόμα καί μέ ἀντίξοες συνθῆκες.

Διευθυντές καί καθηγητές, ὑπό τόν φόβο τῆς ἀξιολόγησης καί σέ ἀ­τμόσφαιρα ἀπροσδιόριστων ἀπει­λῶν, «ὑ­πέστειλαν τή σημαία» καί προσπά­θησαν νά ἐμποδίσουν ἤ νά ἀ­ποχρωματίσουν τίς ἑορταστικές ἐκ­­δηλώσεις. Τά παιδιά μας ἐντούτοις ἔμειναν σταθερά καί διεκδίκησαν τά αὐ­τονόητα, ὅπως τό νά ψά­λουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί νά τραγουδήσουν τό «Μακεδονία ξακουστή».

Εὖγε παιδιά! Γερά στά χνάρια τοῦ Παύλου τοῦ Μελᾶ!

Μή μᾶς ἀφήνετε νά ξεχάσουμε! Μή φοβᾶστε καί μήν ὑποχωρεῖτε!

Καί ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία στό Ὑπερταμεῖο!

Στό Ὑπερταμεῖο μεταφέρεται καί ἡ μισή ἐκκλησιαστική περιουσία. Αὐ­τό διαφαίνεται ὕστερα ἀπό τή συμ­φω­νία μεταξύ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου στίς 3/10/2018, γιά τή σύσ­ταση ἑταιρείας μέ σκοπό τήν ἀ­ξιοποίησή της, μέ συνιδιοκτήτη κατά 50% τό Ἑλληνικό Δημόσιο.

Τά ΜΜΕ ἀποσιώπησαν τό γεγονός ὅτι μέ τή συμφωνία αὐτή τό τεράστιο ἀντίτιμο τῆς μισῆς ἐκκλη­σιαστικῆς περιουσίας πού θά περιέλθει στό δημόσιο αὐτόματα θά μεταφερθεῖ στό Ὑπερταμεῖο, ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν ξέ­νων ἁρπακτικῶν, γιά τήν ἀ­πο­πληρω­μή μέρους τῶν κίβδηλων χρε­ῶν.

Ἄν εἶχε λάβει σάρκα καί ὀστᾶ ἡ ἰδέα τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου γιά δημιουργία Α.Ε. πού θά διαχειρίζεται τήν ἐκκλη­σια­στική περιουσία, ἴσως νά γλύτωνε ἀ­πό τό «πλιάτσικο» τῶν ξένων ἁρπακτι­κῶν!

Σκοπιανοί ἐθνικιστές στήν Ἐπιτροπή ἐλέγχου τῶν σχολικῶν βιβλίων

Βάσει τοῦ ἄρθρου 8, § 5 τοῦ προσυμφώνου τῶν Πρεσπῶν οἱ δύο χῶ­ρες, Ἑλλάδα καί ΠΓΔΜ, ἀνέλαβαν νά προχωρήσουν σέ συγκεκριμένα βήματα καλλι­έργειας συνεργασίας καί ἐμπι­στο­σύνης. Στό πλαίσιο αὐτό συγ­κρο­τήθηκε Κοινή Ἐπιτροπή Ἐμ­πειρογνωμόνων, ἡ ὁποία θά ἐξετάζει καί, ἐφόσον τό κρίνει ἀπαραίτητο, θά ἀ­να­­θεωρεῖ τά σχολικά ἐγχειρίδια (ἀλλά καί χάρτες καί συμπληρωματικό διδακτικό ὑλικό) τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Σκοπίων.

Ἐντύπωση καί προβληματισμό ὡσ­τόσο προκαλεῖ ἡ ἐπιλογή, ἀπό τήν κυβέρνηση Ζάεφ, τῶν προσώπων πού θά ἀπαρτίζουν τό δικό της τμῆ­μα στήν Ἐπιτροπή καί τά ὁποῖα ἀποδέχτηκε καί ἡ ἑλληνική πλευρά.

Πρόεδρος τοῦ τμήματος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό τή γειτονική χώρα εἶναι ὁ ἐπιφανής διπλωμάτης καί πρώην πρέ­σβης στήν Αὐστραλία VictorGa­ber, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει πώς φυλετικά οἱ Μακεδόνες ἀνήκουν στό «ἀρ­χαιότερο» ἐθνολογικό ὑπόστρωμα τῆς Μεσογείου. Ἐπίσης πι­στεύ­ει πώς παρά τή γεωγραφική τους ἐγγύτητα, οἱ Μακεδόνες δέν συνδέονται μέ τούς Ἕλληνες, διότι οἱ τελευταῖοι δέν ἀνήκουν στό προαναφερθέν «ἀρ­­­­χαι­ότερο» ἐθνολογικό ὑπόστρω­μα τῆς Μεσογείου.

Ὁ δεύτερος κατά σειρά «ἐπίτροπος» εἶναι ὁ καθηγητής ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Σκοπίων DaliborJovanovski, ὁ ὁποῖος σέ δημοσίευσή του ἐπιχειρώντας νά ἀναδείξει κάποια διαφορά μεταξύ ἀρ­χαί­ας Μακεδονίας καί Ἑλλάδας, κάνει ἐκτενεῖς ἀναφορές στήν ὑποδούλω­ση τῶν Ἑλ­λήνων ἀπό τόν Φίλιππο καί φτάνει μέχρι τό σημεῖο νά ἀναφερθεῖ σέ ἀγώνα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τόν μακεδονικό ζυγό! Καταλήγει στό συμπέρασμα πώς «ἡ νεότερη ἑλ­ληνική ἐπιστημονική κοινότητα τείνει νά ἀν­τιμετωπίζει τούς ἀρχαίους Μακεδόνες ὡς κατοχικές δυνάμεις καί κα­τακτητές τῶν Ἑλλήνων» καί πώς ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἕνα πρόσφατο δημιούργημα, τό ὁ­ποῖο ἐξυπηρετεῖ τό σύγ­­χρονο ἀφήγημα τῶν Ἑλλήνων!

Στήν Ἐπιτροπή ἐπίσης μετέχουν ὁ ἀκαδημαϊκός LjudmilSpasov, καθηγητής ἱστορίας τῆς τεχνητῆς «μακεδονικῆς» γλώσσας, καί ἡ πεζογράφος KicaKolbe. Ἡ τελευταία αὐτοπροσδιορίζεται ὡς παιδί προσφύγων «ἐθνικῶν Μακεδόνων» καί «Αἰγαιατῶν φυγάδων», ὅπως τούς ἀποκαλεῖ, οἱ ὁποῖοι ἐξορίστηκαν ἀπό τήν πατρίδα τους, τήν Ἑλλάδα.

Πῶς ἀποδέχτηκε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τή συγκεκριμένη ὁμά­δα πού ὅρισε ἡ κυβέρνηση τῆς ΠΓΔΜ, ἀφοῦ πρόκειται γιά πρόσωπα πού διακρίνονται γιά τίς ἐθνικιστικές καί ἐπεκτατικές τάσεις ἐναντίον τῆς χώ­ρας μας;