Χαμογελαστοί καί φωτεινοί


«Οἱ Ἕλληνες εἶναι μεγαλόκαρδοι, φιλικοί καί φιλόξενοι ἄνθρωποι, πού πάν­τα ἔχουν διάθεση νά βοηθοῦν». «Μέ συγκίνησαν οἱ ἄνθρωποι στήν Ἑλ­λάδα. Εἶναι ἀγαθοί, εὐγενικοί, χαμογελαστοί, ζωντανοί καί φωτεινοί». Πρό­κειται γιά διαπιστώσεις ὑποτρόφων τελειόφοιτων καί μεταπτυχιακῶν φοιτη­τῶν ἀπό τή Ρωσία, οἱ ὁποῖοι γιά ἕνα μή­να παρακολούθησαν στό Α.Π.Θ. ἐν­τα­τικό πρόγραμ­μα μαθημάτων ἑλ­λη­νικῆς φιλο­λογίας.
Λοιπόν, ὁ ὁδοστρωτήρας τῆς κρίσης καί τοῦ παγκόσμιου διασυρμοῦ δέν ἄλ­λαξε τή φυλετική μας φυσιο­γνω­­μία; Παραμένουμε ἀκόμη χαμογελαστοί καί φωτεινοί; Πολύ παρήγορο! Ἄς μή στα­μα­τήσουμε λοιπόν νά ἀντιστεκόμαστε στίς μαῦρες οἰκονομικές προβλέψεις, στηρίζοντας τήν ἐλπίδα μας στήν «οἰκονομία» τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ! Αὐτός δέν θά μᾶς ἀπογοητεύσει!

Λείπει ἡ βούληση


Ὁ Δῆμος Γλυφάδας τό 2015 μηδέ­νισε τά δημοτικά τέλη γιά τίς πολύ­τε­κνες οἰκογένειες. Τό 2017 ἀποφά­σισε τήν ἐφάπαξ παροχή βοηθή­μα­τος, ὕ­ψους 5.000 εὐρώ, σέ πολύτε­κνες οἰ­κο­γένειες τοῦ Δήμου γιά κάθε ἕνα παι­δί πού θά γεννιέται ἀπό τό τέ­ταρτο καί πέρα. Ἀξιέπαινες πρωτο­βου­λίες πού ἀποδεικνύουν ὅτι δέν εἶναι ἡ δυ­να­τό­τητα πού λείπει, ἀλλά ἡ βούληση. Ἡ πο­λύτεκνη οἰκογένεια τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ὑπομείνει τή δυσμένεια τῆς πολιτείας. Δημιουργεῖ ἀνακούφι­ση τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον ἑνός ἐπί­σημου φορέα καί τροφοδοτεῖ ἐλπί­δες γιά τόν παραδειγματισμό καί ἄλλων.

57 συλλήψεις!...


Στίς 6 Δεκεμβρίου, ἡμέρα πού τά τε­λευταῖα χρόνια ἔχει καθιερωθεῖ στήν Ἀθήνα κι ἄλλες μεγάλες πόλεις νά γίνονται ὀργανωμένα ἐπεισόδια χω­­ρίς συνήθως νά τιμωρεῖται κανένας, αἴσθηση προκάλεσε ἡ εἴδηση ὅτι αὐ­τήν τή φορά ἔγιναν 57 συλλήψεις ἀπό τήν ἀστυνομία. Οἱ συλλήψεις αὐ­τές ὅ­μως δέν ἀφοροῦσαν τούς περίφημους «γνωστούς-ἀγνώστους», πού γιά ἄλλη μία φορά προκάλεσαν πολλές καταστροφές, ἀλλά κύπριους φοι­τη­τές πού συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπό τήν τουρ­κική πρεσβεία γιά νά διαμαρτυρηθοῦν εἰρηνικά γιά τή συνεχιζόμενη κατοχή τῆς Βόρειας Κύπρου ἐνόψει τῆς ἐπικείμενης ἔλευσης τοῦ τούρκου προ­έδρου Ταγίπ Ἐρν­τογάν στήν Ἀ­θή­να. Μάλιστα, ὅπως καταγγέλλουν οἱ ἴδιοι, ἀφοῦ προειδοποιήθηκαν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τόν χῶρο, στή συνέ­χει­α τούς συνέλαβαν καί τούς ὁδή­γησαν στή ΓΑΔΑ γιά ἐξακρίβωση στοιχείων. Τίς ἴδιες μέρες ἡ ἀστυνομία κατέβασε ἀφίσες διαμαρτυρίας στή Θρά­κη γιά τό ἴδιο γεγονός. Δυστυ­χῶς, ἡ λέξη «ραγιαδισμός» φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ καταλληλότερη γιά νά περιγράψει τή συμπερι­φορά τῶν ἰθυνόντων στή χώ­ρα μας...


Ἡ χαρά τοῦ παιχνιδιοῦ


Ἔρευνα πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Infant Behaviour and Development» συσχετίζει τό ἐπίπεδο προσο­χῆς τοῦ παιδιοῦ μέ τό πλῆθος τῶν παι­χνιδιῶν του. Ὁμάδα ἐρευνητῶν ἀ­πό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Τολέντο στό Ὀχάιο, ἐπιβεβαιώνοντας παλαιότερες ἔρευνες, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ προσοχή τῶν παιδιῶν διασπᾶται ἀπό τό πλῆθος τῶν παιχνιδιῶν, καθώς δέν μποροῦν νά τά διαχειριστοῦν, γεγονός πού τά στενοχωρεῖ καί τά κάνει λιγότερο δημιουργικά. Ἀντιθέτως, ὅσο πιό λίγα παιχνίδια ἔχουν, τόσο πιό δημιουργικά καί χαρούμενα γίνονται στήν προσπάθειά τους νά ἀνακαλύψουν νέους τρόπους χρήσης, ἐνῶ φαίνεται νά τά ἐκτιμοῦν καί νά τά ἀπολαμβάνουν περισσότερο. Τήν ἑπόμενη φορά πού θά προσφέρουμε ἀκόμη ἕνα παιχνίδι σέ κάποιο παιδί πού δέν τό χρειάζεται, ἄς σκεφτοῦμε μήπως -ἐκτός ὅλων τῶν ἄλ­λων- τοῦ στεροῦ­με τή χαρά τῆς δη­μι­ουργικῆς φαντα­σίας γιά νέες «ἐφευρέσεις».

Facebook γιά παιδιά;


Ἡ ἑταιρεία Facebook δημιούργησε μία δωρεάν ἐφαρμογή ἀνταλλαγῆς μηνυμάτων γιά χρῆστες κάτω τῶν 13 ἐ­τῶν (!), μέ φίλτρα ἐλέγχου γιά τούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μποροῦν πλέον νά πα­ρακολουθοῦν καί νά παρεμβαίνουν στό περιεχόμενο τῶν μηνυμάτων τῶν παιδιῶν τους. Ὡστόσο, οἱ ἐπιστήμονες ἐκφράζουν τίς ἀνησυχίες τους γιά τήν ἐπίδραση τῆς ἐφαρμογῆς στόν παιδικό ἐγκέφαλο καί τή χρήση τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ἀπό αὐτές τίς ἡλικίες. Πρίν λίγα χρόνια, τά παιδιά ἔπαιζαν μέ τούς φίλους τους στίς γειτονιές καί τραυματίζονταν μέ γρατζουνιές στά γόνατα. Τώρα, μέ τίς «εὐ­λο­γίες» μας, παγιδεύονται σέ μία ὀθόνη κινδυνεύοντας ἀπό ψυχοκοινωνικούς τραυματισμούς. Ποιός γονιός ἔχει τόν χρόνο νά κάνει τόν ἀ­στυνομικό στίς συνομιλίες τοῦ παιδιοῦ του; Δέν θά ἦ­ταν πιό ἀσφαλές νά στρέψουμε τό ἐν­διαφέρον τῶν παιδιῶν στό δημιουργικό παιχνίδι, ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τήν κοινωνική του ἀλληλεπίδραση;