Ὅλα πληρωμένα!


Ἐνορία σέ συνοικία τῆς Ἀθήνας προτίμησε νά πληρώνει τά rapid test τῶν ἐνοριτῶν της, παρά νά δώσει ἀφορμή ἔ­στω καί σέ ἕναν νά νιώσει ὅτι ἡ Ἐκ­κλη­σία λόγῳ τῶν μέτρων τόν ἀποκλείει ἀπό τή θεία Λειτουργία. Στό γειτονικό φαρ­μα­κεῖ­ο, Παρασκευή καί Κυριακή, τά rapid test εἶναι πληρωμένα ἀπό τόν Ναό. «Πολ­­λοί τό ὑπερεκμεταλλεύονται», λέει ὁ ἐπίτροπος, «ἀλλά δέν μᾶς νοιάζει. Στό­χος μας εἶ­ναι νά διευκολύνουμε τόν κό­σμο καί ταυ­τόχρονα νά ἀσφαλίσουμε τήν ὑγεία τῶν ἐνοριτῶν μας τηρώντας τά μέτρα».

Καλό, κακό;


5.331.620 θάνατοι παγκοσμίως ἀπό κορωνοϊό στά δύο περίπου χρόνια τῆς πανδημίας. 8 ἑκατομμ. θάνατοι παγκοσμίως ἀπό τό κάπνισμα μόνο τό 2019. Σύμφωνα μέ ἔκθεση τοῦ ΕΟΔΥ κάθε 6 δευτερόλεπτα ἕνας ἄνθρωπος πεθαίνει ἐξαιτίας τοῦ καπνίσματος καί τῆς ἔκθεσης στό παθητικό κά­πνισμα. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ἐν προκειμένῳ δέν χρει­άζεται οὔτε μάσκα, οὔτε lock down οὔτε ἐμβόλιο, γιά νά γλυτώσεις ἀπό αὐτό τό ... θανατικό. Μόνο ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου. Τί γίνεται ὅμως ὅταν αὐτή ἡ βούληση δέν ἔχει τήν ὡριμότητα νά διασφαλίσει τή ζωή; Κάποιοι σκέφτονται νά ἐφαρμόσουν κι ἐδῶ τήν ὑπο­χρεωτικότητα. Στή Νέα Ζηλανδία θά ψη­φισθεῖ τό 2022 νόμος πού θά ἀπαγορεύει διά βίου τήν ἀγορά εἰδῶν καπνοῦ στούς πολίτες πού γεννήθηκαν μετά τό 2008. Καλό; Κα­κό; Ἀποτελεσματικό; Θά φανεῖ στό μέλ­λον!


Βίος ἀβίωτος!


Εἰδικές μελέτες παρουσιάζουν αὔξηση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας στήν Ἑλλάδα κατά 50% τούς πρώτους 10 μῆνες τοῦ 2021 σέ σχέση μέ τούς ἀντίστοιχους τοῦ 2020. Αὔξηση παρουσιάστηκε κατά 5% καί στίς ἀνθρωποκτονίες, συνήθως μεταξύ συγγενικῶν προσώπων. Ὁ λό­γος; Ἡ καραντίνα. Ἡ οἰκογενειακή εὐτυ­χία ἔχει πάψει πρό πολλοῦ νά ἔχει ὑ­πόσταση. Ἀπ' ὅ,τι φαίνεται ὅμως καί ἡ ἁπλή συνύ­παρξη μέ τήν οἰκογένεια δέν ἀντέχεται παραπάνω ἀπό κάποιες "ἀναγκαστικές" στιγμές... Ὅ­μως γιά ποιά οἰκογένεια μιλᾶ­με, ὅταν ἔ­χου­με ἀποϊερο­ποιήσει ἐντελῶς τόν θεσμό αὐ­τό; Χωρίς τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς τήν καλλιέργεια τοῦ λό­γου τοῦ Εὐ­αγγελίου, χω­ρίς πνεῦμα Θε­οῦ ὁ βίος μας γίνεται ἀβίωτος. Μακάρι νά τό παρα­δε­χτοῦμε ἔστω καί μετά ἀπό τά ἀ­ποτρόπαια γεγονότα!

Φοβερά νούμερα


Ὁ πληθυσμός τῆς χώρας μας μειώνεται συνεχῶς ἀπό τό 2010, δηλώνουν σχε­τικά ἐρευνητικά προγράμματα (βλ. www. in.gr). Ἡ ἀπογραφή τοῦ 2021 θά βεβαι­ώ­σει ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας θά εἶναι κατά 450.000-500.000 λιγότεροι ἀπό κεί­νους πού ἀπογράφηκαν τό 2011. Κά­τοι­κοι τῆς Ἑλλάδας ἐννοοῦνται καί οἱ ἀλ­λο­δα­ποί, οἱ μετανάστες, οἱ πρόσφυ­γες. Ὁ­πότε μέ τήν ἁπλή λογική οἱ Ἕλλη­νες κα­τατάσ­σονται στά εἴδη πρός ἐξαφάνιση... Οἱ πε­ρίπου 100.000 ἐκτρώσεις ἐτησίως, ὅπως ὑπολογίζονται, σπάνια ἀφοροῦν ἀλλοδα­πές. Εἶναι καθαρά «ἑλ­ληνική» αὐ­τοκτονία. Ἄλλωστε μόνο τό 26-27% τῶν Ἑλλήνων -σύμφωνα μέ στα­τιστικές- θε­ωρεῖ τήν ἔ­κτρωση ὡς πα­ραβίαση τοῦ δικαιώματος τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων. Ἐ­θελοτυφλοῦμε ἤ δέν εἴμαστε ἐνημερωμένοι; Μήπως ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τό­που, φορεῖς, σύλλογοι καί προπάντων ἡ πολιτεία, πρέπει νά ἀναλάβουν (ἤ νά συνεχίσουν) πιό ἐντατική δράση;

Ἐνοχλεῖ ἡ παιδική ἀθωότητα;


Παιδιά Τρίτης Δημοτικοῦ. Ἀπό μικρά ἔμαθαν, ὅπως γενιές γενιῶν,  νά ἀγαποῦν τό ἀρκουδάκι Winnie (οὔτε ὁ οὔτε ἡ, μᾶλ­λον περισσότερο ὁ Γουίνι τό ἀρκουδάκι). Ἔπρεπε ὅμως νά μάθουν κάποια στιγμή ὅτι οἱ δημιουργοί του εἶχαν σκοπό μ’ αὐτό τό συμπαθές ζωάκι νά περάσουν τό μή­νυ­μα τοῦ οὐδέτερου φύλου!! Κι αὐτό ἀνέ­λαβε νά τούς τό μάθει ἡ ... Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Γιατί νά ζοῦν τά καημένα στήν ἄγνοια ἑνός παιδικοῦ, ἀθώου, ὄμορ­φου κόσμου ἠθικά πλασμένου; Ἀφοῦ εἶ­χαν τήν τιμή νά συναντήσουν στήν παιδική τους ἡλικία τήν πρώτη πολίτη τῆς χώρας ἔ, ἄς πληρώσουν καί τό τίμημα. Νά ξέρουν ὅτι ἐκτός ἀπό ἀγοράκι καί κοριτσάκι μπο­ρεῖς νά εἶσαι καί τό ... τρέχα γύρευε.
Δέν μᾶς φτάνει πού πορευόμαστε ἐ­μεῖς ἐν συγχύσει, θέλουμε νά προκαλέ­σουμε σύγχιση καί στόν κόσμο τῶν παι­διῶν. Ἀπό παιδαγωγικό ἐνδιαφέρον, ἀπό ἐπιπολαιότητα, ἀπό σκοπιμότητα; Σίγουρα ὄχι ἀπό παιδική ἀθωότητα. Αὐτή μᾶς ἐνοχλεῖ ἀκόμη καί στά παιδιά!

Τότε, δικαιολογεῖται


«Ὁ κόσμος πάει μπροστά», διατείνο­νται οἱ προοδευτικοί ὅταν συμβεῖ νά σχολιάσεις τά ὅσα παράλογα ἀποφασίζονται καί γίνονται σχετικά μέ τό θέμα τῆς ὁμο­φυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα ἤ καί διεθνῶς. Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἤδη ἔχει κατοχυρώσει νομικά τόν γάμο, τό σύμφωνο συμ­βί­ωσης, τό δικαίωμα στήν ἐρ­γασία, τό δι­καίωμα νά διορθώνεται τό φύλο στήν ταυτότητα μέ μιά αἴτηση στό Πρωτο­δι­κεῖο καί ἡ ἀναδοχή παιδιῶν. Ἐ­πι­προ­σθέ­τως σύμπασα ἡ πολιτική κοι­νό­τητα -ἀνε­ξαρτήτως κόμματος- ὑπό­σχε­ται κι ἄλλες «προοδευτικές» πα­ροχές. Κι ὅλο αὐτό τό λέμε «μπροστά»; Ἄν δέν ἔτυχε νά ἀκούσεις ποτέ γιά Σόδομα καί Γόμορα καί δέν ξέρεις ὅτι στήν ἱστορία κά­θε πολιτισμός πού βρισκόταν σέ πα­ρακμή καί ἐκφυ­λι­σμό εἶχε ἔντονα αὐτά τά ἐκδηλώματα τῆς παρά φύσιν κατάστασης, ἔ, τότε δικαιολογεῖται νά μπερδεύεις τήν πρό­οδο μέ τήν ὀπισθο­δρόμηση.