Ἀναλφαβητισμός τόν 21ο αἰώνα!


Ἔκθεση τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Διασφάλισης τῆς Ποιότητας στήν Πρωτο­βάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση κρού­­ει τόν κώδωνα κινδύνου: Οἱ μισοί μαθητές Λυκείου δέν γνωρίζουν ἱκανοποι­ητικά ἀνάγνωση, γραφή καί ἀριθμητική (βλ. www.tanea.gr). Κι αὐτό στόν 21ο αἰώ­να! Οἱ ἐ­ρευνητές ἐντοπίζουν τό πρό­βλη­μα στίς πρῶτες βαθμίδες τῆς Ἐκ­παί­δευ­σης, ὅπου κανονικά θά ἔπρεπε νά ἐπισημανθοῦν οἱ ἐλλείψεις τῶν μαθητῶν καί νά ἀντιμετωπι­στοῦν, ὥστε νά μή φθάσουν στό Λύκειο μέ βασικά κενά στά στοιχειώδη. Λογικό τό συμπέρασμα καί πι­στεύουμε νά τό λάβουν ὑπ᾽ ὄψιν τους οἱ ἁρμόδιοι, πού μέχρι στιγ­μῆς ἀντιμετω­πί­ζουν τό πρόβλημα μέ τήν πρωτόγονη μέθοδο «πονάει κεφάλι - κόβει κε­φά­λι». Πάγια θέση σχεδόν ὅλων τῶν προ­­η­γού­μενων ὑπουργῶν Παι­δεί­ας ἦταν: «Τά παιδιά μας δέν μποροῦν νά ἐκφραστοῦν σωστά, δέν ἔχουν ἄνεση στή γλῶσ­σα. Γιατί; Φταῖ­νε οἱ κανόνες τῆς Γραμ­μα­τι­κῆς, τό Συντακτικό, τά ἀρχαῖα πού δέν τά καταλαβαίνουν καί τά παπαγαλίζουν. Τά κόβουμε λοιπόν»! Ἐνῶ, βλέ­πετε, τώρα πού στό μάθημα τῆς Γλώσσας τούς μαθαίνουμε πῶς λειτουργεῖ ἡ καφετιέρα καί πῶς νά ἐκτελοῦν συνταγές μα­γει­ρι­κῆς ἔγιναν βετεράνοι τοῦ λόγου! «Ἤ στραβός εἶναι ὁ γιαλός ἤ στρα­βά ἀρ­μενίζουμε!».

Ἔφηβοι, ἐλπίδα τῆς πατρίδας!


Ἔφηβος! ἀληθινός, αὐθεντικός, μέ ὅ­λη τήν εὐθύτητα καί τόν ἐνθουσιασμό πού χαρακτηρίζει τήν ἡλικία του, μέ ὅλη τήν ἁγνότητα τῶν αἰσθημάτων του καί τήν εἰ­λικρίνεια τῶν προθέσεών του. Ἕ­νας τέτοιος ἔ­φηβος στάθηκε ἀπέναντι στούς «συναδέλφους» του ἐφήβους βουλευτές καί ἄρθρωσε λόγο ξεκάθαρο καί γενναῖο, πού δέν τόλμησαν νά ἀρθρώσουν μῆνες τώρα οἱ ὑποτιθέμενοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἄν καί τινές ἐξ αὐτῶν εἶναι καί Μακεδόνες! Ὁ Πέτρος Σιγκούδης, μαθητής Λυκείου ἀπό τά Γιαννιτσά, εἶπε συγκεκριμένα στή Βου­λή τῶν Ἐφήβων: «Εἶ­μαι ἀπογοητευμένος πού στόν χῶρο πού βρίσκομαι πρίν περίπου μισό χρόνο οἱ Ἕλληνες βουλευτές ψήφισαν τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν ὁποία δέν συμφωνεῖ ἡ πλειονότητα. Δέν εἴμαστε φασίστες, ἀλλά Ἕλληνες πατριῶτες πού ἀ­γα­ποῦν ὅλες τίς πατρί­δες, ὅλου τοῦ κό­σμου. Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι καί θά εἶ­­ναι Ἑλληνική!». Οἱ «συν­άδελφοί» του ἔφηβοι τόν κατα­χει­ρο­κρότησαν ἐκφράζοντας τή συμφωνία τους. «Ἀπό μικρό...», λέει ὁ σο­φός λα­ός μας, «μαθαίνεις τήν ἀλή­θεια».

Γιατί ἐνοχλεῖ;


Ἱστότοπος ἐκπαιδευτικῶν, ἀναφερόμε­νος στή διανομή προσκλήσεων γιά τό Κατη­χητικό Σχολεῖο, δημοσίευσε φανε­ρά ἐνοχλημένος: «Σέ ἄγρα μαθητῶν ἔξω ἀπό Δη­μο­τικά σχολεῖα τῆς χώρας, σέ πλατεῖες καί ὅπου συχνάζουν μικρά παιδιά, ἔχουν ἐπιδοθεῖ τό τελευταῖο διάστημα ὁ­ρισμένοι ἱερεῖς ἀλλά καί πιστοί, ἐνόψει ἔναρξης τῆς νέας περιόδου τῶν Κατηχητικῶν» (βλ. alfavita.gr).
Καταρχήν ἐμεῖς νά συγχαροῦμε τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς πού προσέφεραν τόν προσωπικό τους χρόνο καί κόπο γιά νά κα­λέ­σουν τά παιδιά στό Κατηχητικό, ὅπου μπο­ροῦν νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια καί νά γευτοῦν τή χαρά καί τήν ἐλευθερία, γνωρίζοντας τόν Χριστό, τήν πηγή τῆς ἀληθινῆς ζω­ῆς.
Καί κατά δεύτερον νά ἐκφράσουμε τήν εὔλογη ἀπορία: Δέν ἀσχολήθηκε   κανείς ποτέ μέ τό τί μοιράζουν στά παιδιά ἔξω ἀπό τά σχολεῖα καί ὅπου ἀλλοῦ τά κόμματα, οἱ αἱρέσεις ἀκόμη καί ἀποκρυφιστικά κέντρα, γιόγκα κτλ. Γιατί ἡ ὄψιμη αὐτή ἀνησυχία γιά τήν «ἄγρα» τῶν παιδιῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία; Γιατί ἐνοχλεῖ τό­σο ὁ Χριστός καί καθετί δικό του;

Αὐτοεξαφάνιση


Σημεῖο τῶν καιρῶν ἡ νέα φιλοσοφία τοῦ ἀντιναταλισμοῦ, πού δέν εἶναι τίπο­τα ἄλλο ἀπό τήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ἐξαφανίσει τό ἀνθρώπινο εἶδος. Κατά τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου τάσσονται οἱ ἀντιναταλιστές μέ σκοπό νά προστατέψουν τόν πλανήτη ἀλλά καί τούς μελ­λοντικούς ἀνθρώπους ἀπό τή δυσ­τυχία τοῦ νά ζήσουν!!!
«Ὅσο λιγότεροι μείνουμε πάνω στή γῆ, τόσο καλύτερος θά εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στό περιβάλλον. Δέν ξέρουμε ἄν ὁ πλανήτης ἀντέξει στόν ὑπερπληθυσμό», διατείνονται μέ ἀγωνία οἱ θιασῶτες τῆς φιλο­σοφίας. Πόσο ἄφρων μπορεῖ νά γί­νει ὁ ἄν­θρω­πος χωρίς Θεό!
Στηριζόμαστε τόσο πολύ στίς πολύτιμες γνώσεις μας καί στούς ἀκριβεῖς ὑ­πολογισμούς μας, διαγράψαμε τόν παράγοντα θεία πρόνοια καί βαλθήκαμε νά ρυθμί­σου­με μόνοι μας τά τοῦ... οἴκου μας. Τείνουμε ὅμως εὐήκοον οὖς σέ ἕναν πολύ κα­κό σύμβουλο, ὁ ὁποῖος «ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρ­χῆς» (Ἰω 8,44), κατά τή θεϊ­κή διαβεβαίωση.
Σατανικό κέλευσμα ἡ αὐτοεξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, τοῦ πιό μισητοῦ στόν διάβολο ἀπ᾽ ὅσα δημι­ούρ­γη­σε ὁ Θε­ός! Εἶναι ὁλοφάνερο.