Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

λήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη μέραἠθέλησεν = ἀποφάσισε46. ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς = αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς47. Δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;= μπορεῖ νά…

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς ἀνθρώπους ἀφήσει καί ὑμῖν = θά συγχωρήσει καί σέ σᾶς 16. σκυθρωποί = κατσούφηδες ἀφανίζουσι = ἀφήνουν ἄπλυτα, ἀκάθαρτα ἀπέχουσι…

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας τονίζει καί ἡ τρίτη παραβολή, πού ἐπικράτησε νά ὀνομάζεται «παραβολή τοῦ ἀσώτου», ἄν καί εἶναι ἴσως πιό ἐπιτυχημένος ὁ τίτλος…

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή, τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου. Στήν προηγούμενη, τήν παραβολή τοῦ ἀδίκου κριτοῦ, τονίζεται ἡ προσευχή μέ ἐπιμονή, ἐνῶ ἐδῶ ἡ…

Κυρ. μετά τά Φῶτα Μθ 4,12-17

Κυρ. πρό τῶν Φώτων Μρ 1,1-8

Κυρ. μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν Μθ 2,13-23

῾Η φυγή στήν Αἴγυπτο, ἡ σφαγή τῶν νηπίων   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού διαβάζεται τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς  Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ (2,13-23) περιέχει τά γεγονότα πού συνέβησαν ὕστερα…

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή πού προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα περιλαμβάνει τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου (1,1-25). Σ᾿…

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται στούς ναούς ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου. Εἶναι ἡ πρώτη περικοπή ἀπό τή μεγάλη σειρά τῶν…

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν ἦταν ἕνα ἀπό τά κατεξοχήν μεσσιανικά σημεῖα (βλ. Ἠσ 9,2· 29,18· 35,5· 42,67· 61,1· Μθ 4,16· 11,45). Οἱ προφητεῖες,…

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο κατατάσσεται καί ἀπό τούς τρεῖς συνοπτικούς εὐαγγελιστές (πρβλ. Μθ 19,16-30· Μρ 10,17-31)…

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη διαπιστευτήριο τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ, μία πρόσθετη εὐκαιρία γιά τούς Ἰουδαίους νά ἀναγνωρίσουν τήν θεϊκή…