Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη     Στήν ἁπλῆ καί σύντομη παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη ἀποτυπώνεται μέ τρόπο ἐπαγωγικό ἡ ἄριστη νομοθεσία…

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης γυναικός                                                                     ῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης, τό δίδυμο αὐτό θαῦμα, περιγράφεται καί…

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό τήν κατάπαυση τῆς τρικυμίας καί οἱ ἄλλοι δύο συνοπτικοί εὐαγγελιστές (βλ. Μθ 8,28-34· Μρ 5,1-20) ἱστοροῦν τήν θεραπεία…

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν ὀφειλόμενη ἀπάντηση στόν «μυκτηρισμό» τῶν φαρισαίων (βλ. στ. 14) ὁ Κύριος συνεχίζει τήν διδαχή του γιά τόν πλοῦτο μέ…

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως ἀνήκει στίς «παραβολές τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ»· εἶναι ὀκτώ παραβολές, πού στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο εἰσάγονται μέ τήν…

Κυρ. Γ΄ Λουκᾶ Λκ 7,11-16

῾Η ἀνάσταση τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν   ῾Ο εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὅπως ἤδη λέχθηκε, μέ ἰδιάζουσα εὐαισθησία διασώζει στό Εὐαγγέλιό του κάθε λέξη, κίνηση καί περιστατικό ἀπό τήν ἐπίγεια…

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.    Μετά ἀπό τά ἁπλά παραδείγματα ἔμπρακτης ἀγάπης ὁ λόγος προχωρεῖ σέ…

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

 Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν    Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς του ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τούς μαθητές πού θά τόν ἀκολουθοῦσαν καί θά γίνονταν συνεργάτες καί συνεχιστές τοῦ ἔργου του.…

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν σταυρό του 35. τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι = νά σώσει τή ζωή του  ἀπολέσει αὐτήν = θά τήν χάσει  ἕνεκεν…

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Ἰω 3,13-17

Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Μθ 5,14-19

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ μιά πονεμένη Χαναναία γυναίκα, τῆς ὁποίας ἡ θυγατέρα ἦταν ἀσθενής, περιγράφεται στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΖ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου…