Κυρ. ΙΑ΄ Ματθαίου Μθ 18,23-35

῾Η παραβολή τοῦ ἀχάριστου δούλου   ῾Η εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΑ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου διηγεῖται τήν παραβολή τοῦ ἀχάριστου καί ἄσπλαγχνου δούλου, τήν ὁποία καταγράφει μόνο ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (18,23-35).…

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Μθ 17,14-23

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ   Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Ι΄Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου περιγράφει τή θεραπεία ἑνός δαιμονισμένου παιδιοῦ καί περιλαμβάνει ἐπίσης τή δεύτερη πρόρρηση (προφητεία) τοῦ Κυρίου γιά τό…

Κυρ. Η΄ Ματθαίου Μθ 14,14-22

῾Ο χορτασμός τῶν πέντε χιλιάδων στήν ἔρημο   Τήν Η´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρεται στό χορτασμό πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπό τόν ᾿Ιησοῦ σέ ἐρημικό τόπο…

Κυρ. Ζ΄ Ματθαίου Μθ 9,27-35

Θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφάλαλου δαιμονισμένου   Τήν Ζ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφάλαλου δαιμονιζομένου στήν Καπερναούμ.…

Κυρ. ΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 9,1-8

῾Η θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ    Τήν ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8). ῾Ο Χριστός θεράπευσε…

Κυρ. Ε΄ Ματθαίου Μθ 8,28-9,1

῾Η θεραπεία δύο δαιμονισμένων στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν   Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Ε´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (8,34-9,1) βλέπουμε τόν ᾿Ιησοῦ σέ μιά ἐντυπωσιακή σύγκρουση μέ τά ὄργανα τοῦ σατανᾶ,…

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου Μθ 8,5-13

῾Η θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (8,5-13) ἐντάσσεται στή συνάφεια τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας, πού περιλαμβάνεται στά τρία προηγούμενα κεφάλαια…

Κυρ. Γ΄ Ματθαίου Μθ 6,22-33

῾Η ἐμπιστοσύνη στόν Θεό νικᾶ τή μέριμνα καί τό ἄγχος   ῾Η εὐαγγελική περικοπή τῆς Γ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου πού περιέχεται…

Κυρ. Β΄ Ματθαίου Μθ 4,18-23

Ἁγίων Πάντων Μθ 10,32-33.37-38· 19,27-30

῾Ομολογία, αὐταπάρνηση καί δόξα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ    ῾Η ᾿Εκκλησία μας ἔχει ὁρίσει νά διαβάζονται εὐαγγελικές περικοπές ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο κατά τήν περίοδο ἀπό τήν Κυριακή τῶν…