Κυρ. ΙΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 25,14-31

῾Η παραβολή τῶν ταλάντων   Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ΙΣΤ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου εἶναι ἡ παραβολή τῶν ταλάντων (25,14-30). Τήν εἶπε ὁ Κύριος μετά ἀπό τήν παραβολή τοῦ ἔμπιστου δούλου (24,45-51)…

Κυρ. ΙΕ΄ Ματθαίου Μθ 22,35-46

Κυρ. ΙΔ΄ Ματθαίου Μθ 22,2-14

῾Η παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων   Μετά τήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν (21, 33-42, Μάθ. 20ο) ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος καταγράφει τήν παραβολή τῶν γάμων, πού ἀποτελεῖ τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς…

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

 ῾Η παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν   Τήν ΙΓ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν 21,33-42, τήν ὁποία καταγράφουν καί οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς μέ μικρές παραλλαγές…

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

῾Ο διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τόν πλούσιο νέο    Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ΙΒ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου περιγράφει τή συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ ἕναν πλούσιο ἄρχοντα νέο (19,16-26). Τό περιστατικό…

Κυρ. ΙΑ΄ Ματθαίου Μθ 18,23-35

῾Η παραβολή τοῦ ἀχάριστου δούλου   ῾Η εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΑ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου διηγεῖται τήν παραβολή τοῦ ἀχάριστου καί ἄσπλαγχνου δούλου, τήν ὁποία καταγράφει μόνο ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (18,23-35).…

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Μθ 17,14-23

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ   Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Ι΄Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου περιγράφει τή θεραπεία ἑνός δαιμονισμένου παιδιοῦ καί περιλαμβάνει ἐπίσης τή δεύτερη πρόρρηση (προφητεία) τοῦ Κυρίου γιά τό…

Κυρ. Η΄ Ματθαίου Μθ 14,14-22

῾Ο χορτασμός τῶν πέντε χιλιάδων στήν ἔρημο   Τήν Η´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρεται στό χορτασμό πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπό τόν ᾿Ιησοῦ σέ ἐρημικό τόπο…

Κυρ. Ζ΄ Ματθαίου Μθ 9,27-35

Θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφάλαλου δαιμονισμένου   Τήν Ζ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφάλαλου δαιμονιζομένου στήν Καπερναούμ.…

Κυρ. ΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 9,1-8

῾Η θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ    Τήν ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἐξιστορεῖ τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (Μθ 9,1-8). ῾Ο Χριστός θεράπευσε…

Κυρ. Ε΄ Ματθαίου Μθ 8,28-9,1

῾Η θεραπεία δύο δαιμονισμένων στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν   Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Ε´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (8,34-9,1) βλέπουμε τόν ᾿Ιησοῦ σέ μιά ἐντυπωσιακή σύγκρουση μέ τά ὄργανα τοῦ σατανᾶ,…

Κυρ. Δ΄ Ματθαίου Μθ 8,5-13

῾Η θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (8,5-13) ἐντάσσεται στή συνάφεια τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας, πού περιλαμβάνεται στά τρία προηγούμενα κεφάλαια…