Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.    Μετά ἀπό τά ἁπλά παραδείγματα ἔμπρακτης ἀγάπης ὁ λόγος προχωρεῖ σέ…

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

 Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν    Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς του ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τούς μαθητές πού θά τόν ἀκολουθοῦσαν καί θά γίνονταν συνεργάτες καί συνεχιστές τοῦ ἔργου του.…

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν σταυρό του 35. τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι = νά σώσει τή ζωή του  ἀπολέσει αὐτήν = θά τήν χάσει  ἕνεκεν…

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Ἰω 3,13-17

Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Μθ 5,14-19

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ μιά πονεμένη Χαναναία γυναίκα, τῆς ὁποίας ἡ θυγατέρα ἦταν ἀσθενής, περιγράφεται στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΖ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου…

Κυρ. ΙΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 25,14-31

῾Η παραβολή τῶν ταλάντων   Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ΙΣΤ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου εἶναι ἡ παραβολή τῶν ταλάντων (25,14-30). Τήν εἶπε ὁ Κύριος μετά ἀπό τήν παραβολή τοῦ ἔμπιστου δούλου (24,45-51)…

Κυρ. ΙΕ΄ Ματθαίου Μθ 22,35-46

Κυρ. ΙΔ΄ Ματθαίου Μθ 22,2-14

῾Η παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων   Μετά τήν παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν (21, 33-42, Μάθ. 20ο) ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος καταγράφει τήν παραβολή τῶν γάμων, πού ἀποτελεῖ τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς…

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

 ῾Η παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν   Τήν ΙΓ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν 21,33-42, τήν ὁποία καταγράφουν καί οἱ εὐαγγελιστές Μᾶρκος καί Λουκᾶς μέ μικρές παραλλαγές…

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

῾Ο διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τόν πλούσιο νέο    Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ΙΒ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου περιγράφει τή συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ ἕναν πλούσιο ἄρχοντα νέο (19,16-26). Τό περιστατικό…

Κυρ. ΙΑ΄ Ματθαίου Μθ 18,23-35

῾Η παραβολή τοῦ ἀχάριστου δούλου   ῾Η εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΑ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου διηγεῖται τήν παραβολή τοῦ ἀχάριστου καί ἄσπλαγχνου δούλου, τήν ὁποία καταγράφει μόνο ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (18,23-35).…