Κυρ. Πεντηκοστῆς Ἰω 7,37-52· 8,12

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ἰω 17,1-13

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί 8-41. Ἡ πρώτη εἶναι τό ἱστορικό τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ καί ἡ δεύτερη ἡ διδασκαλία πού προέκυψε ἀπό τό σημεῖο.    …

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Κυρίου κίνησε τόν φθόνο τῶν φαρισαίων, καί αὐτός ἀποφεύγοντας νά τούς παροξύνει ἀφήνει τήν Ἰουδαία, ὅπου ἦταν τό…

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

   Ἡ Ἐκκλησία μας τήν Δ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα διαβάζει τήν περικοπή τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδά (Ἰω 5,1-15). Ζήτημα δημιουργήθηκε γιά τόν καθορισμό «τῆς ἑορτῆς τῶν Ἰουδαίων»,…

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

  19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καί ἔστη…

Κυρ. Πάσχα Ἰω 1,1-17

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Λέξεις: 1. ὁ τεθνηκώς = πού εἶχε πεθάνει ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν = τόν ὁποῖο ἀνέστησε 2. εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σύν αὐτῷ = ἦταν ἕνας ἀπό αὐτούς πού ἦταν…

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Ὁ Κύριος προλέγει τόν θάνατό του - Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης   Λέξεις: 32. καί ἦν προάγων αὐτούς ὁ Ἰησοῦς = καί ὁ Ἰησοῦς βάδιζε μπροστά ἀπό αὐτούς ἐθαμβοῦντο = θάμπωναν,…

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν καταλάβῃ = ὅπου τόν πιάσει ρήσσει αὐτόν = τόν κατασπαράσσει ξηραίνεται = γίνεται ξερός οὐκ ἴσχυσαν = δέν μπόρεσαν 19.…

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν σταυρό του 35. τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι = νά σώσει τή ζωή του  ἀπολέσει αὐτήν = θά τήν χάσει  ἕνεκεν…

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά ἀπό μέρεςὅτι εἰς οἶκόν ἐστι = ὅτι βρίσκεται σέ κάποιο σπίτι2. συνήχθησαν πολλοί = μαζεύθηκαν πολλοίὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδέ…