Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν καταλάβῃ = ὅπου τόν πιάσει ρήσσει αὐτόν = τόν κατασπαράσσει ξηραίνεται = γίνεται ξερός οὐκ ἴσχυσαν = δέν μπόρεσαν 19.…

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν σταυρό του 35. τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι = νά σώσει τή ζωή του  ἀπολέσει αὐτήν = θά τήν χάσει  ἕνεκεν…

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά ἀπό μέρεςὅτι εἰς οἶκόν ἐστι = ὅτι βρίσκεται σέ κάποιο σπίτι2. συνήχθησαν πολλοί = μαζεύθηκαν πολλοίὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδέ…

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη μέραἠθέλησεν = ἀποφάσισε46. ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς = αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Μωυσῆς47. Δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;= μπορεῖ νά…

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς ἀνθρώπους ἀφήσει καί ὑμῖν = θά συγχωρήσει καί σέ σᾶς 16. σκυθρωποί = κατσούφηδες ἀφανίζουσι = ἀφήνουν ἄπλυτα, ἀκάθαρτα ἀπέχουσι…

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας τονίζει καί ἡ τρίτη παραβολή, πού ἐπικράτησε νά ὀνομάζεται «παραβολή τοῦ ἀσώτου», ἄν καί εἶναι ἴσως πιό ἐπιτυχημένος ὁ τίτλος…

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή, τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου. Στήν προηγούμενη, τήν παραβολή τοῦ ἀδίκου κριτοῦ, τονίζεται ἡ προσευχή μέ ἐπιμονή, ἐνῶ ἐδῶ ἡ…

Κυρ. μετά τά Φῶτα Μθ 4,12-17

Κυρ. πρό τῶν Φώτων Μρ 1,1-8

Κυρ. μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν Μθ 2,13-23

῾Η φυγή στήν Αἴγυπτο, ἡ σφαγή τῶν νηπίων   Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού διαβάζεται τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς  Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ (2,13-23) περιέχει τά γεγονότα πού συνέβησαν ὕστερα…

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή πού προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα περιλαμβάνει τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου (1,1-25). Σ᾿…

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται στούς ναούς ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου. Εἶναι ἡ πρώτη περικοπή ἀπό τή μεγάλη σειρά τῶν…