Παραβολή ταλάντων

Αὔξησε τόν πλοῦτο σου!   Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τό Πάσχα πέφτει ἀργά, κατά τήν περίοδο πρό τοῦ Τριωδίου διαβάζεται ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἡ παραβολή τῶν ταλάντων:…

"Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος"

 Τό περιστατικό τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τίς ἱστορίες ἐκεῖνες τῆς Καινῆς Διαθήκης πού συμπυκνώνουν στά διαδραματιζόμενά τους τό νόημα καί τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στόν κόσμο κάθε ἐποχῆς καί ὅλων…

Ὑπαπαντή Λκ 2,22-40

Ἡ ἀφιέρωση τοῦ Ἰησοῦ 2,22. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἰεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ. Σύμφωνα μέ τό μωσαϊκό τελετουργικό, σαράντα ἡμέρες…

Πλούσιος νεανίσκος

Ἀναζητώντας τήν εὐτυχία Μιά πανανθρώπινη ἀγωνία   Ἡ λέξη πού συμπυκνώνει στό νόημά της τόν μεγαλύτερο πόθο τοῦ ἀνθρώπου, τόν ποθεινότερο στόχο του, ἀλλά καί τό ἄπιαστο συνήθως ὄνειρό του,…

Παραβολή ἄφρονος πλουσίου

Ψυχή καί Χριστός  «Anima naturaliter christiana est», εἶπε κάποτε ὁ σοφός Τερτυλλιανός καί ἀπό τότε πολλές φορές ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἐπαλήθευσε αὐτόν τόν λόγο. «Ἡ ψυχή εἶναι ἀπό…

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα  Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα ἀναφέρεται καί ἀπό τούς τέσσερεις εὐαγγελιστές (πρβλ. Μθ 21,1-11· Μρ 11,1-10· Ἰω 12,12-16). Ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς…

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Λκ 10,38-42· 11,27-28

῾Η Μάρθα καί ἡ Μαρία (Λκ 10,38-42)   Περιοδεύοντας στήν ᾿Ιουδαία ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπισκέπτεται τήν οἰκογένεια τῶν τριῶν ἀδελφῶν, Μάρθας, Μαρίας καί Λαζάρου. Διατηροῦσε φιλικούς δεσμούς μέ τήν οἰκογένεια αὐτή, συχνά…

Κυρ. Θ΄ Ματθαίου Μθ 14,22-34

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ        Τό σημεῖο πού μᾶς διηγεῖται τό εὐαγγέλιο τῆς Θ΄ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου (Μθ 14,22-34) παρουσιάζει αὐτό τό καταπληκτικό καί…

Κυρ. Πεντηκοστῆς Ἰω 7,37-52· 8,12

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ἰω 17,1-13

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί 8-41. Ἡ πρώτη εἶναι τό ἱστορικό τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ καί ἡ δεύτερη ἡ διδασκαλία πού προέκυψε ἀπό τό σημεῖο.    …

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Κυρίου κίνησε τόν φθόνο τῶν φαρισαίων, καί αὐτός ἀποφεύγοντας νά τούς παροξύνει ἀφήνει τήν Ἰουδαία, ὅπου ἦταν τό…