Ὀκτάχρονες νύφες, δεκάχρονες ζωντοχῆρες στό Ἰσλάμ

8xrones-nifesὙπό τή σκέπη τοῦ «προφήτη Μωάμεθ», πιστοί τηρητές τοῦ Κορανίου οἱ πατεράδες στίς χῶρες τοῦ Ἰσλάμ παντρεύουν τίς θυγατέρες τους ἀπό τά 8 τους χρόνια. Οἱ πιό πολλοί προσυμφωνοῦν τέτοιους γάμους, ὅταν τά κορίτσια τους εἶναι 4 ἐτῶν ἀντί προκαταβολῆς. Τά ἤθη καί τά ἔθιμα ἐπικροτοῦν τό θεσμό πού εἶναι βαθιά ριζωμένος.
 Ὡστόσο τά ἀποτελέσματα τέτοιων γάμων εἶναι συχνά τραγικά. Ἀναφέρουμε μερικά περιστατικά πού ἦρθαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας.
  10χρονη Νοτζούντ Ἄλι ἀπό τήν Ὑεμένη, ὅταν ὁ πατέρας της τῆς εἶπε πώς ἔπρεπε νά παντρευτεῖ, ἀρνήθηκε. Ἐκεῖνος, καθώς εἶχε 13 παιδιά ἀπό δυό γυναῖκες καί ἀδυνατοῦσε νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τους, τήν ἔδωσε σύζυγο σέ κάποιον 30χρονο ἔναντι μικροῦ ποσοῦ, ὅπως συνηθίζεται στήν Ὑεμένη. Γιά τρεῖς μῆνες ὑπέμεινε πάμπολλους ξυλοδαρμούς καί ἀνείπωτες σεξουαλικές κακοποιήσεις. Παρά τίς δύσκολες συνθῆκες κατάφερε νά φθάσει μπροστά στόν ἔκπληκτο δικαστή, γιά νά τοῦ πεῖ «θέλω νά πάρω διαζύγιο», τό ὁποῖο μάλιστα ἐκδόθηκε λίγους μῆνες μετά τή γαμήλια τελετή. Τώρα θέλει νά ἐπιστρέψει στό σχολεῖο γιά νά γίνει δικηγόρος καί νά συμπαραστέκεται στά ἄλλα κορίτσια, πού βιώνουν παρόμοιες δραματικές ἐμπειρίες, ἄν καί γιά τήν πατρίδα της θεωρεῖται προδότρια.
 Ἕνα ἄλλο ὅμως παιδί - νύφη στά 8 της χρόνια στή Σαουδική Ἀραβία δέν στάθηκε τόσο τυχερό, ἀφοῦ τό Δικαστήριο ἀπέρριψε τό αἴτημά της γιά διαζύγιο ἀπό τόν 58χρονο σύζυγό της.
 Κοριτσάκι 12 ἐτῶν πέθανε πρόσφατα στήν Ὑεμένη, ἐνῶ ἔφερνε στόν κόσμο τό πρῶτο του παιδί. Ὑπῆρξε μία ἀκόμη ἀπό τίς πολλές «νύφες τοῦ θανάτου», πού ἐξαναγκάζονται νά παντρευτοῦν.
 Δεκατριάχρονο κορίτσι στήν Ὑεμένη πέθανε ἀπό κολπική αἱμορραγία πέντε ἡμέρες μετά τό γάμο πού τό ὑποχρέωσαν νά συνάψει μέ ἕναν 30χρονο.
 Σύμφωνα μέ ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων πάνω ἀπό τό ἕνα τέταρτο τῶν γυναικῶν τῆς Ὑεμένης παντρεύονται πρίν ἀπό τά 15 τους χρόνια (βλ. ἐφ. «Καθημερινή» 23/03/10). «Ὁ πρόωρος γάμος θέτει τά κορίτσια σέ αὐξημένο κίνδυνο ἐγκατάλειψης τοῦ σχολείου, ἔκθεσης στή βία, στήν κακοποίηση καί στήν ἐκμετάλλευση, ἤ ἀκόμη καί ἀπώλειας τῆς ζωῆς τους ἀπό τήν ἐγκυμοσύνη, τόν τοκετό καί ἄλλες ἐπιπλοκές», δήλωσε ἡ Unicef (βλ. ἐφ. «Ἐλευθεροτυπία» 17/09/2009).
 Οἱ ἰσλαμιστές ὑποστηρίζουν ὅτι δέν πρέπει νά καθορίζεται κατώτερη ἡλικία γάμου, διότι κάτι τέτοιο δέν προβλέπεται ἀπό τό Ἰσλάμ καί διότι δέν συμφωνεῖ μέ τή ζωή τοῦ Μωάμεθ, ὁ ὁποῖος νυμφεύθηκε μέ τήν 7χρονη (ἤ 6χρονη) Ἀϊσέ. Ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι αὐτός εἶναι ὁ πιό ἐνδεδειγμένος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνδρας μπορεῖ νά διαμορφώσει τό παιδί σέ γυναίκα, ὅπως ὁ ἴδιος θέλει. Οἱ ἀντίθετες φωνές ἰσλαμιστῶν -καί ἰμάμηδων ἀκόμη- συχνά καταπνίγονται καί καταγγέλλονται ὡς κραυγές ἀποστασίας ἀπό τή θρησκεία, τό νόμο, τόν Προφήτη, τό Κοράνιο!
 Παρεμπιπτόντως ἀναφέρουμε ὅτι στό Ἰσλάμ «ἡ γυναίκα... δέν ἔχει κανένα δικαίωμα, καμιά ἀξία, δέν διαφέρει καθόλου ἀπό ἕνα κτῆμα καί εἶναι ἀπόλυτα ἐξαρτημένη ἀπό τόν ἄνδρα της, ὁ ὁποῖος τήν ἐξουσιάζει» (Ἀ. Στεφανίδη, Ἡ γυναίκα στό Ἰσλάμ, σ. 39). Σύμφωνα μέ τόν μεγάλο μουσουλμάνο θεωρητικό Al Gazali, «ὁ γάμος εἶναι ἕνα εἶδος σκλαβιᾶς γιά τή γυναίκα. Καθῆκον της εἶναι ἡ ἀπόλυτη ὑπακοή στόν ἄνδρα σέ κάθε πράγμα, ἐκτός ἐάν αὐτό βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ τούς νόμους τοῦ Ἰσλάμ». Τό Κοράνιο ἐπιτρέπει στούς ἄνδρες νά τιμωροῦν τίς γυναῖκες τους ὅταν αὐτές δείχνουν ἀπείθεια, δέν ἐκτελοῦν τά καθήκοντά τους ἀλλά καί γιά νά βελτιωθεῖ ὁ χαρακτήρας τους.
 Στόν ἄνδρα ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα τῆς πολυγαμίας ἤ εὐστοχότερα τοῦ πολυγυνισμοῦ. Τό Κοράνιο προβλέπει τά ἑξῆς γιά τόν ἀριθμό τῶν συζύγων του: Κι ἄν φοβᾶστε νά ἀδικήσετε τίς ὀρφανές (σέ περίπτωση γάμου) τότε νά παντρεύεστε ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἤ τέσσερις γυναῖκες τῆς ἐκλογῆς σας. Κι ἄν ὅμως φοβᾶστε ἀκόμη μήπως τίς ἀδικήσετε, τότε νά παντρεύεστε μόνο μία ἤ ὅποιες ἔχετε αἰχμάλωτες [Σημ: Ὑπονοεῖ διαρκῆ πόλεμο καί βέβαιη νίκη;] (Στάδιο 4, οἱ Γυναῖκες, ἐδ. 3). Ἐκτός ἀπό τίς νόμιμες συζύγους, τούς δίδει τήν ἄδεια νά διατηροῦν ἀπεριόριστο ἀριθμό παλλακίδων: «Ἀπαγορεύεται νά παντρεύεστε μέ ἔγγαμες γυναῖκες, ἐκτός αὐτές πού τό δεξί σας χέρι ἐξουσιάζει (ὡς αἰχμάλωτες). Καί ἐκτός ἀπό αὐτές σᾶς ἐπιτρέπονται ὅλες οἱ ἄλλες γυναῖκες» (Στάδιο 4, οἱ Γυναῖκες, ἐδ. 24).
 Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶχε νυμφευθεῖ 15 γυναῖκες -ἄλλοι ὑποστηρίζουν 25-, συμβίωσε μέ 13 καί παρέμεινε μέ 9 ὥς τό θάνατό του. Κοντολογίς στήν οἰκογενειακή του ζωή «ἀποκαλύπτεται ὁ ἔκφυλος φύλαρχος ἀραβικῆς ἰδιοσυγκρασίας, ὁ φανερός ἡδονιστής». Κι ὅμως «τήν τραγωδία τῆς γυναικείας ψυχῆς πού στραγγαλίζεται καί θυσιάζεται στό βωμό τῆς προφητικῆς ἀσελγείας (τοῦ Μωάμεθ) τολμοῦν νά χαρακτηρίσουν εὐτυχία καί μακαριότητα οἱ μουσουλμάνοι συγγραφεῖς!» (Βλ. Ν. Βασιλειάδη, Ὀρθοδοξία-Ἰσλάμ καί Πολιτισμός, σελ. 209).
 Πόση εὐγνωμοσύνη χρωστοῦμε στόν εὐλογημένο Κύριό μας πού ἐξύψωσε τήν ἐξουθενωμένη γυναίκα καθιστώντας την «ὁμότιμον» τοῦ ἄνδρα καί μέ τή γραφίδα τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐδῶ καί 2.000 χρόνια διδάσκει ὅτι «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» (Γα 3,28)! Καί πόσο πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά ζοῦμε σέ ὀρθόδοξη -ἀκόμη- χώρα!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου
Φιλόλογος-Θεολόγος