Κοντά στούς κρατουμένους

kassandra-c Ἐπίσκεψη ἀγάπης πραγματοποίησαν οἱ κύκλοι μελέτης ἁγίας Γραφῆς στίς Ἀ­γροτικές Φυλακές Κασσάνδρας, τό Σάββατο 10 Μαΐου.

 Στόν ἱερό ναό τῶν φυλακῶν, ἀφιε­ρωμέ­νο στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο, ὁ π. Μι­χαήλ Κό­­νιας, πνευματικός τῆς Ἀ­δελ­φότητος, τέλεσε μέ εὐλάβεια τή θεία Λειτουργία καί κή­ρυξε τόν θεῖο λόγο. Στήν πρόσ­- ­κληση «Με­τὰ φόβου Θε­οῦ...», πρῶ­­τοι προσ­έρ­χον­ται οἱ κρατούμενοι μέ ἐμφανῆ στά πρόσω­­πά τους τή συγ­κίνη­ση. Ἕ­νας ἀπό αὐτούς ἐν­τυ­πωσια­­σμένος ἀπό τό κή­ρυγμα πρίν μεταλάβει, ὁμολογεῖ: «Πι­στεύ­ω στήν Ἀ­νάσταση!» Ἄλ­λος ἐκμυ­στηρεύεται: «Νιώ­­θω ἐ­λεύθερος κι ἄς εἶ­μαι στή φυλα­κή»...

 Στή συνέχεια, στήν αἴθουσα ἐκ­δηλώσεων, μετά ἀπό τό θερμό «καλωσόρισμα» τοῦ διευθυντοῦ τῶν φυλακῶν κ. Ἐμ. Παπαλεξί­ου, οἱ ἐπισκέπτες μέ ὕμνους καί τρα­γούδια θέ­λησαν νά μοιραστοῦν τήν ἀναστάσιμη χαρά μέ τούς κρατούμενους ἀ­δελ­φούς. Τή χα­ρούμενη ἀτμόσφαι­ρα ἐνίσχυσαν οἱ νέοι του «Λύχνου», μέ τό ψυ­χα­γω­γι­κό πρό­γραμμα πού παρουσίασαν. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος κ. Γεώργιος Μυ­τι­λη­ναῖ­ος χαιρέτισε καί ἐξήγησε τόν λόγο τῆς ἐπισκέψεώς μας, ἐνῶ ὁ ἱεροκήρυκας κ. Εὐ­άγ­γελος Δάκας μέ θέρμη παρουσίασε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁ­ποῖος ἦρθε νά μᾶς ἐλευ­θε­ρώ­σει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Μᾶς προβλημάτισε ὅλους τό ἐ­ρώ­τημα: «Πό­σο κοστίζει σέ μᾶς τούς ἁ­μαρ­τω­λούς ἡ θυσία τοῦ ἀναμαρτήτου Κυρί­ου;».

 Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ κεράσματα καί προσωπικά δέματα γιά τόν κάθε κρα­τού­μενο, ἐνῶ κατατέθηκαν καί δύο τόνοι τροφίμων. Ἔκδηλη ἦταν ἡ χαρά καί εὐχαρι­στία τόσο τῶν διοικητικῶν ὑπαλλήλων ὅσο καί τῶν κρατουμένων, μέ τούς ὁποίους ἐπικοινω­νή­σα­με.