Τό ξεκίνημα

 Φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς «Φιλι­κῆς Ἑταιρείας». Τά μέλη τοῦ συν­δέ­­­σμου χριστιανῶν νέων «Λύχνος» τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις» ἀ­ξιο­ποί­­ησαν τήν εὐκαιρία αὐτή καί μέ πολύ ζῆλο καί προσπάθεια ζω­ν­τάνεψαν ἐπί σκηνῆς, σέ τέσσερις παραστάσεις, τήν ἱστορία καί τούς πρωτουργούς τῆς ὀργάνωσης αὐ­τῆς, πού πρόσφερε τά μέγιστα γιά τήν προετοιμασία καί τήν ἔ­ναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώ­­­­να. Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χο­ρωδία τοῦ συνδέσμου, πού μέ τή δυνα­μική της ἐμφάνιση ἐνθουσίασε τό κοινό.