Παιδαγωγός τῶν νέων..

 Τήν Κυριακή τῶν Μυροφό­ρων 15/5 στόν κατάμεστο ναό τῆς Ἀνα­λήψεως στή «Χριστια­νι­κή Ἐλπίδα» τελέστηκε τό 4ετές Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνή­στου δι­δα­σκάλου τῆς Ἀδελ­φό­­τητος Στερ­γίου Σάκκου. Τό Μνη­­μόσυνο ἀκολούθησε ἀφιέρωμα μέ τί­τλο «Παιδαγωγός τῶν νέων εἰς Χρι­στόν». Οἱ φωτογραφίες καί τά κηρύγμα­τα τοῦ κατηχητῆ, τοῦ ἀρ­χηγοῦ κατασκηνώσεων, τοῦ καθηγητῆ Στεργίου Σάκκου καί οἱ κα- ταθέσεις ὅσων γνώρισαν τό ἔρ­γο του ἀπό κον­τά ὡς μαθητές του ἤ συν­εργάτες ἔδω­σαν ἀ­νάγλυφη τήν προσωπι­κότη­τά του ὡς παι­­δα­γωγοῦ. Μέ τή χαρι­­σμα­­τική δι­δασκαλία του, τήν ἐ­μπνευ­σμένη κα­θοδήγηση καί τήν ἀνεπιτήδευτη συ­ν­ανα­στροφή μέ τά παι­διά καί τούς νέους, χάραξε βα­θιά μέσα τους τή μορφή τοῦ Χρι­στοῦ. Οἱ καρποί αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἄς μέ­νουν εἰς μνημόσυνον αἰ­ώνιον τοῦ ἀ­κά­ματου ἐργάτη τοῦ Κυ­ρίου!

ekd 1

ekd 2