Μόνο γιά… σήμερα

  imerologio Τήν ἑπόμενη φορά πού θά ξεκινήσεις τή μέρα σου, στάσου γιά λίγο μπροστά στόν ἑαυτό σου. Ἀποφάσισε μόνο γιά μιά μέρα γι᾿ αὐτήν ἀκριβῶς τή μέρα, νά τή ζήσεις μ᾿ ἕναν καινούργιο τρόπο. Προσπάθησε νά κάνεις ὅ,τι ἀποφάσισες. Θ᾿ ἀλλάξει ὁ τρόπος πού ἀντιμετωπίζεις πράγματα καί καταστάσεις.
  * Μόνο γιά μιά μέρα θά εἷμαι ὅσο πιό φιλικός μπορῶ μέ τούς ἀνθρώπους πού συνεργάζομαι. Θά συμπεριφέρομαι ὅπως θά ἤθελα νά μοῦ φερθοῦν καί νά μιλοῦν σ᾿ ἐμένα.
  * Μόνο γιά σήμερα, θά προσπαθῶ νά βλέπω τήν καλή πλευρά σέ ὅποια κατάσταση καί θά ψάχνω κάτι πού θά μποροῦσε νά ἐπαινεθεῖ σ᾿ αὐτούς πού συναντῶ.
  * Μόνο γιά σήμερα, ἄν χρειασθεῖ κάποιον νά ἐλέγξω θά τό κάνω μέ χιοῦμορ καί αὐτοσυγκράτηση, σάν νά ἤμουν ἐγώ ὁ ἐλεγχόμενος.
  * Μόνο γιά σήμερα, δέν θά ἐπιμένω πώς ὅ,τι κάνω εἶναι τέλειο. Θά κάνω αὐτό πού χρειάζεται γιά νά κάνω τό καθῆκον μου.
  * Αὐτή τή μέρα, θά εὐχαριστῶ τόν Θεό πού βρίσκομαι στή ζωή καί εἶμαι καλά καί μπορῶ νά ἐργάζομαι σέ μιά ἐλεύθερη χώρα.
  * Σήμερα, δέν θά συγκρίνω τίς θλίψεις μου ἤ τίς χαρές μου μέ ὁποιουδήποτε ἄλλου. Θά χαίρομαι γι᾿ αὐτό πού εἶμαι καί γι᾿ αὐτά πού ἔχω.
  * Τουλάχιστον σήμερα δέν θά στενοχωροῦμαι λέγοντας: Γιατί νά τύχει αὐτό σέ μένα; Ἀλλά θά σκέφτομαι πῶς νά ξαλαφρώσω τίς δυσκολίες τῶν ἄλλων.
  * Στό τέλος αὐτῆς τῆς μέρας δέν θά ἀπελπιστῶ γιά ὅ,τι δέν ἔγινε ἤ γι᾿ αὐτά πού θά ᾿πρεπε νά γίνουν. Ἀντίθετα, θά κοιτάξω μπροστά καί θά εὐγνωμονῶ τόν Θεό γιά ὅ,τι πραγματοποιήθηκε.
   Αὐτές οἱ σκέψεις δέν εἶναι περίπλοκες οὔτε μᾶς ἔρχονται ἀπό τό Τόκιο ἤ τό Καῖμπριτζ. Ἡ ἀξία τους ἔγκειται στό ὅτι μποροῦν νά κάνουν τίς μέρες μας πιό δημιουργικές καί πιό εὐτυχισμένες.
   Καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα σώζουν ἀπό τή φθορά τό κεφάλαιο πού γιά μᾶς ἔχει τή μεγαλύτερη ἀξία: Τήν εἰρήνη τοῦ μυαλοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας.


The wall street Journal
Benjamin J. Stein
Διασκευή Κ.Ρ.