Μνημόσυνο ἤ γιορτή;

 «Κάθε χρόνο γιορτάζαμε τόν διδάσκαλο τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. Τώ­ρα συνεχίζουμε νά τόν γιορτάζουμε τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων», διαπίστωσε ἕνας ἔφηβος στό τέλος τῶν ἐκδηλώσεων πού πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 26/4/2015 εἰς μνήμην τοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφό­τητός μας Στεργίου Σάκκου. Ἦταν στ᾽ ἀλήθεια Μνημόσυνο ἤ γιορτή;

 Τό πρωί στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στό ἱεραποστολικό κέντρο τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλ­πίδος» στό Φίλυρο Θεσσαλονίκης, τελέστηκε ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί τό τριετές Μνημόσυνο χοροστατοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.
 Στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ παι­δική χορωδία τῆς Ἀδελφότητος, ἐνῶ παρευρέθηκε πλῆθος κόσμου. Ἀνάμεσά τους ἱερεῖς, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί, φίλοι, συγγενεῖς, συντοπίτες, μαθητές τοῦ μακαριστοῦ, καθώς καί δεκάδες παιδιά, οἱ ἀγα­πη­μένοι του φίλοι.
 Ὅλοι γεύονταν μιά ἀναστάσιμη χαρά ἀπαλλαγμένη ἀπό τή λύπη πού συνήθως συνδέεται μέ τά Μνημόσυνα.  Καί ὅλοι ἦταν βέβαιοι ὅτι κι ὁ τιμώμενος κεκοιμημένος μέ τέτοια -σέ πολ­λαπλάσια ἔνταση φυσικά- χαρά τούς ἀντίκρυζε νά κυκλώνουν τήν τελευταία κατοικία τοῦ χωμάτινου σκήνους του.
 Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας στήν αἴθουσα «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» ἕνα δίω­ρο πρόγραμμα μέ τραγούδια ἀπό τίς νε­­ανικές χορωδίες, προβολή βίντεο καί σχετικές ὁμιλίες, ἀφιε­ρώθηκε στό πρόσ­­­ωπο καί στό πολύ­μορφο ἔργο  τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου. Τέσσερις παν­επιστημιακοί καθηγητές πού εἶχαν προσωπική σχέση μαζί του σκιαγράφησαν, ὁ καθένας ἀπό διαφορετική ὀπτι­κή γωνία, πτυχές τῆς προσωπικό­τητάς του: Ὁ κ. Μιλτιάδης Παπανικο­λάου, ὁμότι­μος καθηγητής τῆς φι­­λο­σοφικῆς σχο­λῆς τοῦ Α.Π.Θ., ἀνα­φέρ­θηκε στήν κοινωνική προσφορά του, ὁ κ. Μιχα­ήλ Τρίτος, καθηγητής τῆς θεο­λογικῆς σχολῆς Α.Π.Θ., παρουσίασε τό θρη­σκευτικό καί ἐθνικό ἔργο του, ὁ κ. ­Ἀ­­θανάσιος Παπαρνάκης, ἀνα­πλη­ρω­τής καθηγητής τῆς θεολογικῆς σχο­λῆς Α.Π.Θ., τό ἐ­πι­στη­μο­νι­κό­-συγ­γραφικό του ἔργο καί τέλος ὁ κ. Ἀνανίας Τσιραμπίδης, ὁμότιμος καθηγητής Γεωλο­γίας τοῦ Α.Π.Θ., κατέθεσε τήν ἐμ­πει­ρία του ἀπό τό πνευματικό ἔργο πού ἐπί δεκαετίες ἐπιτελοῦσε ὁ ἀοί­διμος καθη­γητής στίς κατασκηνώσεις καί ὄχι μό­νο.
 Τό ἀφιέρωμα ἔκλεισε ὁ πρόεδρος κ. Σάββας Ξανθόπουλος, ὁ ὁποῖος εὐχή­θηκε νά βλέπει καί νά χαίρεται ὁ δι­δάσκαλος τήν καρποφορία τοῦ ἔργου πού διακόνησε τόσα χρόνια ἀναλισκό­μενος στόν ἀγρό τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!