Καρτερόψυχος

 karterios cἌν στήν αὐγή τῆς καινούργιας χρονιᾶς νέφη σκοτεινιάζουν τόν οὐρανό τῶν ὀνείρων μας, ἄς ὁπλιστοῦμε μέ καρτερία. Ἄν στόν ἀγώνα μας βιώνουμε πτώσεις, ἄς μάθουμε νά πα­λεύουμε μέ ἐγκαρτέρηση. Ἄν στόν κῆπο τῆς ψυχῆς προσ­μέ­νουμε τήν καρποφορία πού ἀργεῖ, ἄς μήν παύσουμε νά ἐργαζόμαστε μέ ὑπομονή.
 Τούτη τή θαυμαστή ἀρετή τῆς ὑπομο­νῆς καί τῆς καρτερίας μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος πού φέρει τό ὄνομά της, ὁ ἅγιος Καρτέριος, τόν ὁποῖο τιμοῦμε στίς 8 Ἰα­νου­αρίου. Ἱερέας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας στά πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανι­σμοῦ ἐργαζόταν στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μέ θερμουργό ζῆλο καί ἀκάματη ὑπομονή. Ἀφειδώλευτα ἔσπερνε στίς ψυ­χές τόν σπό­ρο τῆς ἀλήθειας κηρύττοντας τό εὐαγγέλιο μέρα καί νύχτα. Κι εἶχε ἡ σπορά θαυ­μαστή καρποφορία καθώς πλή­­­θαιναν συνεχῶς οἱ χριστιανοί στήν πατρίδα του, τήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Σάν ξέσπασε ἀπηνής ὁ διωγμός τοῦ Διοκλητιανοῦ, ὁ ζηλωτής ἱερέας μέ κόπο καί μόχθο στήριζε τούς χριστιανούς στήν πίστη βάζοντας ἀντέρεισμα στούς νεόφυτους βλαστούς τῆς ἐκκλησίας του τόν λόγο καί τό μυστήριο. Ὡς καλός ποιμένας σύναζε τό εὐλογημένο ποίμνιό του σ’ ἕνα μυστικό εὐκτήριο οἶκο. Ἐκεῖ τελοῦσε τήν ἀναίμακτη θυσία καί κήρυττε τόν ζείδωρο λόγο τοῦ Θεοῦ.
 Ἡ ζωτικότητα τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας καί ἡ σταθερότητα τῶν πιστῶν ἐνόχλησε τούς εἰδωλολάτρες. Ὁ «ὑπαίτιος» ἦταν γνωστός καί σύντομα ὁδηγήθηκε στόν ἔπαρχο Οὐρβανό. Στήν ἐντολή νά θυσιάσει στό εἴδωλο τοῦ ψεύτικου θεοῦ Σαράπη ὁ Καρτέριος δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά κηρύξει τόν ἀληθινό Θεό. Μέ τήν προσευχή του συντρίβει τό ἄγαλμα καί ὁδηγεῖ στήν πίστη πολλούς θεατές πού συγκλονίζονται ἀπό τό θαῦ­μα. Ἡ χαρά του γιά τίς ψυχές πού κερδήθηκαν γιά τόν Χριστό εἶναι ἀνείπωτη. Τί κι ἄν τά βασανιστήρια πού ἀκολουθοῦν εἶναι φρικτά; Ὁ καρτερόψυχος ὁμολογητής τά ὑπομένει ὅλα μέ θάρρος καί καρτερία μοναδική.
 Τό δόρυ ἑνός φανατικοῦ Ἰουδαίου τοῦ δίνει τό τελευταῖο χτύπημα γιά νά παραδώσει τήν ψυχή του στόν Κύριο Ἰησοῦ πού δυνατά ἀγάπησε καί καρτερικά διακόνησε.
Ὁ ζῆλος γιά τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁμολογία καί ἡ καρτερία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρα Καρτερίου ἄς μᾶς ἐμπνέουν γιά μία χρονιά νικηφόρα στά πνευματικά παλαίσματα.

Ἰχνηλάτης

Ἀπολύτρωσις, Ἰαν. 2017