Ἅγιος Κατηχητής

st dim c    Θά μποροῦσε λόγῳ τῆς θέσης του νά ἀνή­­κει στούς διῶκτες τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὑ­ψη­λόβαθμο πρόσωπο στήν κοσμοπολίτι­­κη Θεσσαλονίκη τοῦ 300 μ.Χ., ἀριστοκράτης στήν κατα­γω­γή μέ οἰκονομική ἐπιφάνεια, μόρ­­φωση καί δυνατότητες κοινωνι­κῆς ἀνέλιξης. Ὡστόσο, στά μάτια τοῦ Δημητρί­ου ὅλα αὐ­τά τά μάταια τοῦ κόσμου φαίνονται πολύ φτωχά, τά θεωρεῖ σκύβαλα μπροστά στόν θησαυρό τόν κεκρυμμένο.
   Προτιμᾶ νά δώσει τήν καρδιά καί τόν δυ­να­μισμό του γιά νά φυλάξει ὅσα κληροδότη­σε στήν ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης ὁ ἀπό­στολος τῶν ἐθνῶν: τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί τήν ὑπακοή στό θέλημά του. Πῶς νά νιώθει ἄραγε ὅταν κρυφά καί εὐλαβικά μελε­τᾶ τίς ἐπιστολές πού δύο αἰῶνες πρίν ἔ­στει­λε στούς Θεσσαλονι­κεῖς ὁ πυρφόρος Παῦ­λος; Πῶς σκιρτᾶ ἡ καρ­διά του; Ποιά ἐ­σω­τε­ρική ἐπικοινωνία βιώνει μέ τόν ἀπόστολο;
   Ὁ νεαρός Θεσσαλονικέας αἰσθάνεται μία ἔκτακτη κλήση ἐντός του νά τόν καθοδηγεῖ. Πρόσκληση - πρόκλη­ση γιά ἕνα ἄλλου εἴ­δους ἀ­ξίωμα, ὕψιστο στή συχνότητα τοῦ Θε­οῦ, μω­­­ρία δίχως προηγούμενο γιά τήν ἐποχή του• ἐπο­χή τῶν φοβερῶν διωγμῶν τοῦ Διο­κλη­τιανοῦ... Τετρωμένος ἀπό τή θεία ἀγάπη παραδίδεται μέ ὅλο του τό εἶ­ναι στό ἔργο τῆς ἐξ­ά­πλωσης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τόν προί­­κισε ὁ Θεός μέ χαρίσματα πολλά: πα­ρά­στη­­μα καί ὀμορφιά καί λόγο. Κι ὅλα τά κατέ­θεσε στή δια­κονία Του.
  Κάθε μέρα ὁ χριστιανός ἀξιωματοῦχος ἀδημονεῖ νά ᾽ρθει τό σούρου­πο. Εἶναι ἡ ὥρα πού ὁ Δημήτριος ἀντικαθιστᾶ τή μεγαλόπρε­πη στολή μέ μία ἁπλή κι ἀπέριττη φορεσιά καί κατηφορίζει ἀθόρυβα καί διακριτικά γιά τή στοά τῶν χαλκέων... Ἐκεῖ συναν­τᾶ μία ὁμά­δα νέων. Δέν τόν ἀπασχολεῖ ὁ ἀριθμός. Ἔστω κι ἕνας. «Εἷς πρὸς ἕνα πρὸς Ἰχθύν» εἶ­ναι τό σύνθημά του! Ρίχνεται μέ λαχτάρα καί ζῆ­λο στήν κατήχηση.
   Μεταγγίζει στίς νεανικές ψυχές τῆς Θεσ­σαλονίκης τή φωτιά πού ἄνα­ψε μέσα του ἡ ἀ­γάπη τοῦ Χριστοῦ. Μά πιότερο ἀπό τόν φλο­­γε­ρό λόγο του δίδασκε ἡ ὁλοφώτεινη ζωή του. Τό παράδειγμά του ἀπέπνεε ἁγιότητα κι ἐνέπνεε στά νέα παιδιά τή μίμηση. Λαμπρή ἀ­πό­δειξη αὐτῆς τῆς δυναμικῆς κατήχησης ἀποτελοῦν οἱ μαθητές του. Ἡ ἱστορία κατέ­γρα­ψε ἕ­ναν Νέστορα, ἅγιο καί μάρτυρα τῆς πίστης. Στήν ἴδια ὁμάδα νέων ἀνῆκαν καί οἱ τρεῖς παρθενομάρτυρες ἀδελφές Ἀγάπη, Εἰ­ρήνη καί Χιονία, πού ἡ Ἐκκλησία τίς ἔχει κατατάξει στό ἁγιολόγιό της.
   Στέκεται μπροστά μας ἀπαράμιλλος κατηχητής ὁ ἅγιος Δημήτριος. Μπορεῖ γιά μᾶς τούς σύγ­χρονους χριστιανούς νά μοιάζει ἄ­φθαστο πρό­τυ­πο… Ὅμως, στ’ ἀλήθεια, ἔ­χου­με ἀ­νάγ­κη ἀπό τέτοιους κατηχητές πού ὁ λό­γος καί ἡ ζω­­ή τους θά ἐμπνέουν τούς μαθητές τους.
  Ἅγιε Δημήτριε, γίνε συμπαραστάτης καί ὁ­δηγός στό κατηχητικό ἔργο τά δύσκολα καί ἄγονα τοῦτα χρόνια... Πρέσβευε νά ἀναδείξει ὁ Θεός εὐλαβεῖς, ἀγωνιστές κατηχητές πού θά μεταλαμπαδεύσουν φρόνημα μαρτυρίου σέ νέους Νέστορες• θά σπείρουν μέσα στήν ψυχή μίας νέας Ἀγάπης τήν ἀ­γά­πη τοῦ Χριστοῦ· θά ἐμ­πνεύσουν σέ μία σύγχρονη Χιονία τό θάρρος τῆς ὁμολογίας, θά μεταγγίσουν σέ μία ση­μερι­νή Εἰρήνη τόν πόθο γιά ἁγνή ζωή.
  Χάρισε, Κύριε, στήν Ἐκκλησία σου ἁγίους διδασκάλους, γιά νά χαροῦμε καί ἁγίους μαθητές. Στήν ἐποχή μας, πού περίσσεψε παντοῦ ἡ ἁμαρτία, ἄς πρεσβεύει ὁ μυροβλύτης Ἅγιος νά ὑ­περπλεονάσει ἡ χάρη σέ κάθε τόπο ὅπου κατηχοῦνται ψυχές.

Ἀγγελική Τσιραμπίδου
Φιλόλογος

Ἀπολύτρωσις 70 (2015) 239-240