Α' ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

1
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΟΜΟΣ Α΄, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8
                                     Στ. Ν. Σάκκου

Στόχος τῆς ἔκδοσης εἶναι νά φέρει τόν ἀναγνώστη σέ ἐπαφή μέ τό ἱερό κείμενο καί νά τοῦ δώσει τήν εὐκαιρία νά ψηλαφήσει ἔστω καί ἀκροθιγῶς τήν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου, ὅπως ἀνάγλυφα παρουσιάζεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ. 

 

Σελίδες 410, ἔκδοση Α΄, τιμή 20 €

 ISBN 978-960-6805-02-8

   
 2  ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΟΜΟΣ Β΄, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9-16
                                     Στ. Ν. Σάκκου


Σελίδες 478, ἔκδοση Α΄, τιμή 20 €

ISBN 978-960-6805-10-3

   
 3  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΤΟΜΟΣ Γ΄, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17-24
                                     Στ. Ν. Σάκκου


Σελίδες 564, ἔκδοση Α΄, τιμή 20 €

ISBN 978-960-6805-24-0

   
 4  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΜΟΣ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΦ. 1-3
                                     Στ. Ν. Σάκκου

Χρήσιμο βοήθημα γιά τή μελέτη καί τήν κατανόηση τοῦ μοναδικοῦ προφητικοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
Περιέχει κατατοπιστική εἰσαγωγή σέ ὅλο τό βιβλίο καί ἑρμηνεία τῶν τριῶν πρώτων κεφαλαίων βασισμένη στή σοφία τῶν πατέρων καί στή νεώτερη ἔρευνα.

Σελίδες 862, ἔκδοση Α΄, τιμή 30 €

 ISBN [Set] 978-960-6805-18-9

                 978-960-6805-19-6

   
Apokalypsi2 copy

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΜΟΣ Β΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΦ. 4-11

Στ. Ν. Σάκκου

Μιά συστηματική ἑρμηνεία τοῦ ἁγιογραφικοῦ κειμένου βασισμένη στή σοφία τῶν Πατέρων καί στή νεότερη ἔρευνα.

Σελίδες 544, ἔκδοση Α΄, τιμή 25

ISBN 978-960-6805-40-0

   
cover apokal c Layout 1

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΜΟΣ Γ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΦ. 12-16

Στ. Ν. Σάκκου

Μιά συστηματική ἑρμηνεία τοῦ ἁγιογραφικοῦ κειμένου βασισμένη στή σοφία τῶν Πατέρων καί στή νεότερη ἔρευνα.

Σελίδες 520, ἔκδοση Α΄, τιμή 25 

ISBN 978-960-6805-62-2

   
 5  Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 666
                                     Στ. Ν. Σάκκου

Ἐμπεριστατωμένη μελέτη γιά τό πολυσυζητημένο θέμα. Ἀκολουθεῖ τήν πατερική παράδοση καί μέ τρόπο ἁπλό καί κατανοητό καταστέλλει τόν πανικό καί ἀποτρέπει ἀπό τόν ἐφησυχασμό. 


Σελίδες 164, ἔκδοση Α΄, τιμή 5 €

 ISBN 978-960-6805-16-5

   
 6  

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 Στ. Ν. Σάκκου

Γεγονός ἱστορικό, ἀληθινό, γεμάτο νόημα, χάρη καί ζωή ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Στίς ἱστορικές συντεταγμένες καί στό πνευματικό του νόημα ξεναγοῦν τά ἄρθρα τοῦ βιβλίου. 

Σελίδες 140, ἔκδοση Α΄, τιμή 6 €

 ISBN 978-960-6805-06-6

   
 7  

Ο ΛΗΣΤΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

                                     Στ. Ν. Σάκκου


Μαθήματα σωτηρίας ἀπό τόν ληστή πού ἔκλεψε τόν Παράδεισο.

Σελίδες 84, ἔκδοση Β΄, τιμή 4 €

 ISBN 978-960-6805-04-2

   
 8  
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Κείμενο - Μετάφραση
Α΄
                                    Στ. Ν. Σάκκου
Σελίδες 186, ἔκδοση Α΄, τιμή 4 €
 
   
 9  
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Κείμενο - Μετάφραση
Β΄
                                     Στ. Ν. Σάκκου
Σελίδες 178, ἔκδοση Α΄, τιμή 4 €
 
   
 profites-exo

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ
                                     Στ. Ν. Σάκκου

Μέ μεθοδικότητα, γλαφυρότητα καί ρεαλιστικότητα παρουσιάζεται ἡ ἐσωτερική δύναμη τοῦ προφητικοῦ λόγου καί ἠ διαχρονική ἐπικαιρότητά του.

Σελίδες 236, ἔκδοση Α΄, τιμή 7 €

ISBN 978-960-6805-29-5

   
 10  

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
                                     Στ. Ν. Σάκκου


Πρωτότυπη ἱστορική καί βιωματική προσέγγιση τῆς σταυρικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀδιάσειστη μαρτυρία γιά τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς Π. Διαθήκης σήμερα.

Σελίδες 260, ἔκδοση Γ΄, τιμή 8 €

ISBN 960-87550-9-3

 

   
 10b  
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ
                           Στ. Ν. Σάκκου

Ἁγιογραφικές, ἁγιοπατερικές, ἱστορικές, ἐμπειρικές μαρτυρίες καί ἀποδείξεις γιά τήν ἱστορικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῡ, πού ἄλλαξε τήν πορεία τοῦ κόσμου.

Σελίδες 260, ἔκδοση Γ΄ βελτιωμένη, τιμή 8 €

 ISBN 978-960-88866-8-1

   
 11  Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
                       Στ. Ν. Σάκκου

Προσέγγιση στήν ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ τή χειραγωγία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Σελίδες 92, ἔκδοση Γ΄, τιμή 5 €

 ISBN 978-960-6805-05-9

   
 12  
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
                                 Στ. Ν. Σάκκου

Ἡ αὐθεντική ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας στά βασανιστικά ἐρωτήματα: Ὅλα τελειώνουν στό μνῆμα; Μποροῦμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς νεκρούς μας; Πότε, ποῦ καί πῶς;

Σελίδες 168, ἔκδοση Ζ΄, τιμή 6 €

 ISBN 978-960-87550-5-5

   
 nekroi-small-d

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ

 Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τήν πιό τραγική ἀλλά καί τήν πιό ἀληθινή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Τί γίνονται οἱ νεκροί μας; Ποῦ πᾶνε ὅσοι φεύγουν ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Μποροῦμε νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί τους;

Τό μικρό αὐτό βιβλιαράκι δίνει παρηγοριά καί μήνυμα ἐλπίδας στούς πενθοῦντες καί παρακινεῖ ὅλους μας νά σκύψουμε στήν ἁγία Γραφή, γιά νά βροῦμε τήν σίγουρη ἀπάντηση στά ἐρωτήματα πού βασανίζουν τήν καρδιά μας.

Σελίδες 36, ἔκδοση Α΄, τιμή 1 €

ISBN 978-960-6805-39-4

   
 13  
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ  ΚΟΛΑΣΗ
                           Στ. Ν. Σάκκου

Πῶς εἶναι ὁ Παράδεισος; Τί γίνεται στήν Κόλαση; Ἡ ἀληθινή ἀπάντηση-ἀπόδειξη γιά ὅσους ἀπιστοῦν ἤ ἀμφισβητοῦν τή μετά θάνατον πραγματικότητα.

Σελίδες 188, ἔκδοση Δ΄ βελτιωμένη, τιμή 6 €

 ISBN 978-960-6805-01-1

   
 14  
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
                       Στ. Ν. Σάκκου

Ὁ Χριστός χτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σου. Θά τοῦ ἀνοίξεις; Θεμελιακή ἡ σημασία τῆς ἀπάντησης σ' αὐτό τό ἐρώτημα.

Σελίδες 148, ἔκδοση Β΄, βελτιωμένη & ἐπαυξημένη, τιμή 6 €

 

   
 15  
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ; 
                               Στ. Ν. Σάκκου

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀπαντᾶ στό ἐναγώνιο καί πανανθρώπινο ἐρώτημα: Γιατί ὁ πόνος στή ζωή μας;

Σελίδες 44, ἔκδοση Ζ΄, τιμή 1,50 €

ISBN 978-960-88866-9-8

   
 god in earth new  
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
                  Στ. Ν. Σάκκου

Μία βαθυστόχαστη καί γλαφυρή ἐμβάθυνση στό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Μία ὑπεύθυνη τοποθέτηση κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Βηθλεέμ.

Σελίδες 132, ἔκδοση Ε΄, τιμή 5 €

 

   
 17  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

                          Παυσανίου Π. Κουτλεμάνη

  Ὑπεύθυνη, ἐπιστημονική καί συγχρόνως ἁπλή εἰσαγωγή στήν κριτική τοῦ κειμένου τῆς Κ. Διαθήκης. Χρήσιμη γιά κάθε μελετητή τῶν ἁγίων Γραφῶν. 

Σελίδες 256, ἔκδοση Β΄ βελτιωμένη, τιμή 7 €

 

   
apostolikes

 

 ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΤΟΜΟΣ Α΄

Στ. Ν. Σάκκου

 Ἀνάπτυξη 27 ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων πού διαβάζονται ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα μέχρι τήν ΙΘ΄ Κυριακή.

Σελίδες 478, ἔκδοση Α΄, τιμή 20

ISBN 978-960-6805-47-9

 

 

   
 cover apostolikes Β

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΤΟΜΟΣ Β΄

Στ. Ν. Σάκκου

 Ἀνάπτυξη 27 ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων τῶν Κυριακῶν Κ΄-ΛΒ΄, τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, τῶν Πατέρων, πρό τῶν Χριστουγέννων,

πρό τῶν Φώτων, μετά τά Φῶτα.

Σελίδες 501, ἔκδοση Α΄, τιμή 20 

ISBN 978-960-6805-67-7