Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνεβοῦμε στό Θαβώρ;

 Ἄν τό φῶς τῆς ἡμέρας, τό ὁποῖο χύνεται ἀπό τίς ἀκτίνες τοῦ αἰσθητοῦ ἥλιου, εἶναι τόσο γλυκό καί εὐχάριστο στούς ἀνθρώπους, ὥστε γι᾽ αὐτό καί μόνο οἱ περισσότεροι δέν θέλουν…

Ἐν τῷ φωτί Σου!

 «Καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν... τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς» (Μθ 17,2). Μέ λιτότητα ἀλλά καί ἐνάργεια καταγράφει ἡ εὐαγγελική γραφίδα τό μοναδικό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ…

Αὐτοῦ ἀκούετε...

 Ὥρα μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Τά μάτια τά σάρκινα τῶν μαθητῶν μπαίνουν στήν πνευματική διάσταση κι ἀτενίζουν τό ἄκτιστο φῶς. Ἐκεῖ στό ὑψηλό ὄρος, ὅπου τούς εἶχε ἀνεβάσει ὁ…

Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

 Συνέβη τότε, στα χρόνια τῆς ἐπίγειας δράσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀλλά ἡ ἀκτινοβολία της, ὅπως ἄλλωστε καί ὅλων τῶν γεγονότων τῆς θείας Οἰκονομίας, διασχίζει τοῦς αἰῶνες και φθάνει ὥς τις…

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

 Μεγάλη Δεσποτική γιορτή ἡ Μεταμόρφωση∙ μέσα στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς μεταφέρει τήν δροσιά τοῦ οὐρανοῦ. Δυναμικό, θεϊκό τό μήνυμά της διασχίζει τούς αἰῶνες. Σκιρτοῦνε οἱ ἄγγελοι καθώς τό ἀκοῦνε.…

Συνάντηση μέ τή θεϊκή δόξα

 Πόθος καυτός καί ἵμερος βαθύς τοῦ ἀνθρώπου ἡ συνάντησή του μέ τή θεϊκή δόξα. Δεμένος μέ τό χῶμα στενάζει κάτω ἀπό τό βάρος τῆς φθαρτότητος καθημερινά, μά δέν ἔπαυσε ποτέ…

Ἁγία μητέρα ἁγίων παιδιῶν

  Τά ἴχνη πού ἄφησε τό πέρασμά της πάνω ἀπ᾿ αὐτή τή γῆ ἀποτελοῦν δεῖκτες πορείας γιά τίς γυναῖκες καί μητέρες κάθε ἐποχῆς. Διότι ἡ ἁγία Νόννα ἀνήκει στή χορεία…