Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἰς τό Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου, Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γάρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἤ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα…

30 Νοεμβρίου Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα

Α΄ Κο 4,9-16 4,9. Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.   Μέ τό ρῆμα δοκῶ,…

Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Α΄ Κορ. 1,18-24

Ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ (Α´ Κο 1,18-24)   Στήν Κόρινθο κήρυτταν τό εὐαγγέλιο κάποιοι διδάσκαλοι οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τήν διδασκαλία μέ ἐντυπωσιακά φιλοσοφικά, ρητορικά καί διαλεκτικά τεχνάσματα. Αὐτά ἐντυπωσίαζαν ὁρισμένους…

Πίστη καί ζωή

 Ἕνα ἀπό τά κύρια γνωρίσματα τῶν καιρῶν μας εἶναι καί ἡ σύγχυση γιά τά μεγάλα καί καίρια ὑπαρξιακά ζητήματα. Κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος, εἴτε τό ὁμολογεῖ εἴτε ὄχι, ἔχει στιγμές κατά…

Κυριακή Πεντηκοστῆς Πρξ 2,1-11

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται τήν Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περιλαμβάνει τήν τρίτη μεγάλη ὁμιλία τοῦ Παύλου μέσα στίς Πράξεις. ῾Η…

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ Πρξ 16,16-34

Κυριακή Σαμαρείτιδος Πρξ 11,19-30

Κυριακή Παραλύτου Πρξ 9,32-42

Κυριακή Μυροφόρων Πρξ 6,1-7

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Πρξ 5,12-20

Κυριακή τοῦ Πάσχα Πρξ 1,2-8