Συβαριτισμός

 stratiotes xioni Δέν ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ πολύ ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ πιό πρόσφατου ἔ­πους τῆς φυλῆς μας. Ἀκούσαμε ὄχι λί­γες φορές ὅτι αὐτοί πού τό ἔγραψαν ἦ­σαν ἁπλοί ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, βγαλμένοι ἀπό τή βιοπάλη καί τόν καθη­μερινό μόχθο γιά τόν ἄρτο τόν ἐπιούσιο. Καί ἐ­μεῖς συμπληρώνουμε ὅτι ἀκριβῶς ἐπει­δή ἦσαν σκληραγωγημένοι ἄντεξαν κά­τω ἀπό ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, ὅπως αὐ­τή πού περιγράφει ὁ πολεμιστής Βασίλης Σαββανάκης ἀπό τό Βε­λεστίνο:
  «Ἐκεῖ πού καθόμασταν ὄρθιοι τό κρύο ἦταν ὑπερβολικό καί ἀβάσταχτο. Ἄρχισαν πολλές λιποθυμίες καί πολλοί ζητοῦσαν γιατρούς. Ἕνας στρατιώτης τῆς διμοιρίας μας, ἀπό τούς νέους πού ἦρθαν, ψηλός 1.80 - 1.90, λεβέντης, μοῦ εἶπε μέ σβησμένη φωνή ὅτι δέν εἶναι καλά καί ἀμέσως κάτι ψέλλισε καί ἔπεσε κάτω ἀναίσθητος. Φώναξα ἕναν γιατρό καί προσπάθησα μαζί μέ ἄλλους νά τόν συνεφέρουμε. Ἦρθε σέ λίγο ὁ γιατρός μέ τόν νοσοκόμο του, μᾶς ἔδι­ωξε ἐμᾶς καί μᾶς εἶπε νά κινούμαστε συνέχεια. Σέ λίγο εἶδα πού ἔβγαλαν μία κουβέρτα καί τόν σκέπασαν. Νά ἦταν νεκρός; Δέν μάθαμε. Τό κρύο τρομερό. Ἄκουσα ὅτι τό θερμόμετρο ἦταν 38 ὑπό τό μηδέν καί κάτω. Τά κρούσματα λιποθυμιῶν ἦ­ταν πολλά καί ἀπό παντοῦ ζητοῦσαν βοήθεια ἀπό γιατρούς, πού τρέ­χαν δε­ξιά καί ἀριστερά. Δέν ὑπῆρχε ὅ­μως οὔτε μία σταλιά νερό γιά νά βρέξει κανένας  τό στόμα του. Τό ποταμάκι πού ἦταν δί­πλα μας ἦ­ταν σκέτος πάγος. Τά παγούρια πού εἴ­χαμε μέ νερό ἦταν ὅλα πα­γω­μένα… Τότε οἱ γιατροί τοῦ τάγματος, μπρο­στά στήν ἀπελπιστική κατάσταση καί τήν ἀπαίτη­ση πολλῶν ἀξιω­ματικῶν, ἔκαναν ἀναφο­ρά πρός τή Διοίκηση ὅτι: Ἐδῶ πάνω εἶναι ἀδύνατη ἡ παραμονή ἀνθρώπων καί περιμένουν ἀ­πάντηση-διαταγή γιά σύμπτυ­ξη καί ἐπιστροφή στό χωριό. Μέ ἀγωνία καί σέ ἀπελπιστι­κή κατάσταση ὅλο τό τάγμα περιμέναμε τήν ἀπάντηση, πού ἐλπίζα­με νά εἶναι θετική. Ὅμως, κά­πως καθυστερημένα, ἦρ­θε ἡ ἀπάντηση καί, τό χειρότερο, ἦταν ἀρνητική. Ὅπως μᾶς εἶπαν οἱ ἀξιωμα­τικοί ἡ διαταγή ἦταν: Πά­σῃ θυσίᾳ, ὅσοι ζήσουν νά πᾶνε τό γρηγορότερο στόν προ­ορισμό, πού ἦ­ταν ἡ κατάληψη τοῦ ὑψώματος Γκοροτόπι».
Θυμοῦμαι, ὅταν ἤμουν μαθητής τοῦ Γυμνασίου Γρεβενῶν στή δεκαετία τοῦ 1960, τό χιόνι ἔπεφτε πυκνό καί λόγῳ τῶν ἀλλεπάλληλων στρώσεων παρέμενε ἐπί μακρύ χρονικό διάστημα. Τήν προ­παρα­μονή τῶν Χριστουγέννων, πού ἔ­κλει­ναν τά σχολεῖα, ὀργανώνονταν οἱ ὁ­μάδες τῶν μαθητῶν πού θά ἐπιχειροῦ­σαν πεζοί μα­κρύ καί κοπιαστικό ταξίδι στό χιονισμένο τοπίο. Τό ταξίδι θά διαρκοῦσε γιά ὅσους κατάγονταν ἀπό ἀπομακρυσμένους οἰκισμούς ἕξι καί πλέον ὧρες. Ἦταν εὐτύχημα ἄν κάποιο φορτηγό αὐτοκίνητο εἶχε διανοίξει τόν δρό­μο, ὥστε νά καταστήσει τήν ὁδοιπορία λιγότερο κοπιαστική. Καί στό τέλος τῆς διαδρομῆς, στό χωριό, δέν ὑπῆρχαν ἀ­κόμη τηλεφωνικές γραμμές, ὥστε οἱ μαθητές νά εἰδοποιήσουν τούς ἀγω­νιῶν­­τες καθηγητές τους ὅτι εἶχαν φθά­σει σῶ­οι στόν προορισμό τους. Φυσικά ὅλοι αὐτοί πού διακινδύνευαν τόσο, γιά νά πε­ράσουν τά Χριστούγεννα μέ τά ἀγα­πη­­μένα πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς τους, εἶ­χαν ἀπορρίψει τήν πρόταση τῶν καθη­γητῶν νά παραμείνουν στά Γρεβενά καί νά φιλοξενηθοῦν ἐκεῖ, ὥσπου νά βελτιωθοῦν οἱ καιρικές συνθῆκες!
  Τίς τελευταῖες δεκαετίες ἐντούτοις,  κατήντησε ἔθος μέ τήν πρώτη ἐμφάνιση λί­γων ἑκατοστῶν χιονιοῦ νά διακόπτονται τά σχολικά μαθήματα. Φυσικά οἱ μαθητές τῶν μεγαλύτερων τάξεων περ­νοῦν τήν ὥ­ρα τους στίς καφετέριες, ἐ­νῶ τῶν μικροτέρων στήν ὀθόνη τοῦ ὑ­πολογιστῆ, συντροφιά μέ τά ἀγαπημένα τούς ἠλεκτρονικά παιχνίδια, καταναλώνοντας ἀναψυκτικά, φαγητά καί γλυκίσματα, ἀ­πό αὐτά πού ἔφεραν τή χώρα μας πρώτη πανευρωπαϊκά στήν παιδική παχυσαρκία.
  Θυμοῦμαι πάλι ὅτι μαθητής τοῦ Γυμνασίου εἶχα γνωρίσει στήν πόλη μου βέλγο φοιτητή, ὁ ὁποῖος ἔκανε περιήγη­ση στή χώρα μας. Τότε τό δικό μου ὄ­νει­ρο ἦταν νά ταξιδέψω ὥς τή Θεσσα­λονίκη κα­τά τήν περίοδο τῆς Διεθνοῦς Ἐκ­θέσεως. Καί καθώς τό οἰκογενειακό βαλάντιο δέν ἐπέτρεπε τήν πληρωμή τοῦ εἰ­σιτηρίου, ἤλπιζα νά ταξιδεύσει πρός τόν τόπο προορισμοῦ κάποιος γνω­στός μας αὐτοκινητιστής, ὥστε νά τόν «συνο­δεύ­σω» κατά τό νυχτερινό του ταξίδι διά τῆς Καστανιᾶς καί νά ξημερώσω, πρίν ἀ­κόμη ἀρχίσει ἡ κίνηση τῶν ἀστικῶν λεωφορείων, σέ κάποια ἀ­ποθήκη στά πέριξ τῆς Θεσσα­λο­νί­κης. Γι’ αὐτό καί ὁ βέλγος φοιτητής μοῦ φάνηκε γόνος βαθύπλουτης οἰκογένειας! Κατά τή συζήτηση μέ βεβαίωσε ὅτι προερχόταν πράγματι ἀπό εὐκατάστατη οἰκογένεια, ἡ ὁποία ὅμως δέν τόν εἶχε συν­δράμει διόλου γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ταξιδιοῦ του. Μά­λι­­στα τοῦ εἶχε ὑποδείξει, ἄν ἤθελε νά ἱ­κανοποιήσει τήν ἐπιθυμία του, νά ἐρ­γαστεῖ ἐπί δύο καλο­καί­ρια, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τό ἀπαιτούμενο γιά τό ταξίδι ποσόν!
  Ἐμεῖς παρά τήν παγκόσμια κρίση χρη­ματοδοτοῦμε ἀκόμη σήμερα τά «ἐκπαιδευτικά» ταξίδια τῶν παιδιῶν μας στό ἐ­ξω­τερικό, πρίν ἀκόμη αὐτά «βγάλουν» τό πρῶτο τους εὐρώ. Καλύ­πτου­με ὅλες τίς δαπάνες γιά τήν κα­θη­μερινή τους διασκέδαση καί τά πλεῖ­στα ὅσα ταξίδια τους στό ἐσωτερικό γιά θερινές ἤ χειμερινές διακοπές. Ὑποκύπτοντας, τέ­λος, στήν τρομολαγνεία τῶν ΜΜΕ σπεύδου­με νά διακόψουμε τά μαθήματα τῶν σχο­λείων μέ τό πρῶτο χιόνι τῶν λίγων ἑκατοστῶν.
  Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀντιμετωπίσε­ως τῆς νέας γενιᾶς καλλιεργοῦμε σ’ αὐ­τήν, Πο­λιτεία, ἐκπαιδευτικοί καί γονεῖς, πνεῦ­­μα συβαριτισμοῦ. Εἶναι τό πνεῦμα πού διακατεῖχε τούς πολίτες τῆς ἑλληνικῆς ἀποικίας Σύβαρις στόν κόλπο τοῦ Τά­ραν­τα. Αὐτοί, λόγῳ τοῦ πλούτου πού εἶ­χαν ἀποκτήσει, ἀσχολοῦνταν μέ συμ­πό­­σια, θεάματα καί ἀπολαύσεις. Ἡ τρυ­φηλότη­τα τῆς ζωῆς τους καί οἱ ὑπέρ­μετρες σπατάλες ἔμειναν παροιμιώδεις στήν ἱστορία μέ τόν ὅρο «συβαριτισμός».
  Βέβαια, μέ τόν τρόπο ζωῆς στόν ὁ­ποῖο ἐθίζουμε τά παιδιά μας, δέν τρέ­φου­με ἐλπίδες, ἄν ἡ πατρίδα βρεθεῖ σέ ἀνάγ­κη, νά ἐπιδείξουν τόν ἡρωισμό πού τόσο ἁπλά περιγράφει ὁ πολεμιστής Σαββανάκης. Ἄλλωστε τούς προ­ετοι­μά­ζουμε γι’ αὐτό, καθώς ἀκούγεται κατά καιρούς ἀπό ἐπίσημα χείλη νά λέγεται χωρίς ντροπή ὅτι πρέπει νά ἀποδεχθοῦ­με τόν περιορισμό τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, προκειμένου νά συνυπάρ­ξου­με μέ τούς γείτονες εἰρηνικά. Τό ἄλλο, τό ὅτι δηλαδή ἐμεῖς πού θυσιαζόμαστε δῆθεν γιά τά παιδιά πού ἀποτελοῦν τό μέλλον, φάγαμε τό ψωμί τους, δέν τό ὁμολογοῦ­με. Ἴσως νά πιστεύουμε μάλιστα ὅτι καλ­λιεργώντας τόν συβαριτισμό σ’ αὐτά ξεπληρώνουμε τό χρέος μας ἀπέναντί τους. Ξεμωραμένοι καί ἀνερ­μά­τιστοι κα­θώς εἴμαστε, δέν συνειδητοποιοῦμε ὅτι πολλαπλασιάζουμε τρομα­κτικά τό κακό πού τούς κάναμε!

Ἀπόστολος Παπαδημητρίου