Ἐπάξια ἀνταπόκριση

Ἡ θεμελιακή γιορτή τῆς ἱστορίας, τά Χριστούγεννα, σημαδεύει τόν Δεκέμβριο, ἀλλά καί ὅλο τόν χρόνο, ὅπως σημάδεψε καί ὅλη τήν ἀνθρώπινη ἱστορία τήν ὁποία διχοτομεῖ σέ π.Χ. καί μ.Χ. «Ὁ Θεός ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ὅπως τό προεῖπε ὁ Βαρούχ (3,38). Ὡστόσο τό χάρισμα τῆς ἐλευθερίας, δῶρο μοναδικό τοῦ Δημιουργοῦ στόν ἄνθρωπο, θά καθιστοῦσε ἄκαρπη τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στήν γῆ, ἄν οἱ ἄνθρωποι ἀρνοῦνταν τήν συναναστροφή μαζί του. Γι᾿ αὐτό ἡ μακρόθυμη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων προετοίμαζε τήν συναναστροφή μέ τά λογικά πλάσματά του. Τήν πρωτοανακοίνωσε ὡς παρήγορη ὑπόσχεση πρός τόν πεσμένο πρωτόπλαστο, τήν ὥρα πού ἡ ἀνταρσία του τόν ἐξόριζε ἀπό τόν παράδεισο. Τήν ἐπανέλαβε πολλές φορές, σέ διάφορους καιρούς, μέ τό πολυποίκιλο κήρυγμα τῶν προφητῶν· ὅλη ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀντηχεῖ χαρμόσυνα «ἔρχεται ὁ Μεσσίας, ἑτοιμασθεῖτε γιά τήν ὑποδοχή του!».
 Αὐτό ἀκριβῶς τό μήνυμα διασαλπίζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς κλήσεως στό γαμήλιο δεῖπνο, πού διαβάζεται στά μέσα τοῦ Δεκεμβρίου. Προϊδεάζει καί προετοιμάζει τίς καρδιές γιά τήν μεγάλη συνάντηση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σωτῆρα Θεό, πού γιά χάρη μας γίνεται «ὁ Ἐμμανουήλ», ὁ Θεός μαζί μας!
agioi Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας ἀποτελοῦν τά ζωντανά ὑπομνήματα τῆς ἀνταπόκρισης στήν κλήση τοῦ Θεοῦ, τά πειστικά παραδείγματα καί πρότυπα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Εἶναι αὐτοί πού περπάτησαν πάνω στήν γῆ «ἀξίως τοῦ Θεοῦ», κατά τό θέλημα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὑπαγορεύει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, καί ἀναδείχθηκαν ἀντάξιοι τῆς κλήσεως.
 Προνόμιο μοναδικό καί τιμή ὕψιστη εἶναι τό ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιό του μᾶς καλεῖ στήν ὑπέροχη πολιτεία του. Μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς στό βασίλειο τῆς χάριτος κατά τήν παροῦσα ζωή, στήν Ἐκκλησία του, πού συνεχίζεται μέ τό βασίλειο τῆς δόξης κατά τήν μέλλουσα ζωή, στόν οὐρανό.
 Ἀξιοποιώντας αὐτό τό μήνυμα καλούμαστε νά περπατήσουμε ἀντάξια πρός τήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐσωτερικές διαθέσεις ἀλλά καί ἡ ἐξωτερική συμπεριφορά μας νά ἀνταποκρίνονται πρός τό προνόμιο πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Νά ἀπηχοῦν τήν πίστη πού ὁμολογοῦμε. Ἔτσι θά ἀνταποκριθοῦμε ἐπάξια στήν τιμητική κλήση του καί θά καταστήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας «βατήν τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος. Αὐτή ἡ ἐπάξια ἀνταπόκριση ἄς εἶναι τό δῶρο πού θά τοῦ προσφέρουμε τά φετινά Χριστούγεννα. Γιά νά καταυγάσει τήν σκοτεινή ζωή μας τό φῶς τοῦ ἄστρου τῆς Βηθλεέμ. Ἀμήν!

Στέργιος Ν. Σάκκος
Ἀπολύτρωσις 63 (2008) 323