Στήν Καστοριά

 Στό ἡμερολόγιο τοῦ γραφείου μου εἶναι κυ­κλω­μέ­νες δύο ἡμερομηνίες, πού τίς περίμενα μέ ἀνυπο­μο­νησία: 5 και 6 Ἀπρι­λίου. Θά ἀναρωτηθεῖτε βέ­- βαια γιατί... Ὁ λό­γος εἶναι ὅτι τότε πραγματοποι­ή­θηκε ἡ διήμερη καθιερω­μένη ἐκδρομή τῶν μαθη­τικῶν ὁμάδων τοῦ «Λύχνου»! Μάλιστα φέτος προο­- ρισμός μας ἦταν ἡ ἀρχοντική πόλη τῆς Καστοριᾶς. Θά ἀναφέρω μερικά μέρη πού ἐπισκε­φθήκαμε, γιά νά ἔχετε μιά γεύση ἀπό τό πλού­σιο πρό­γραμμά μας: Πτολεμαΐδα, Νυμφαῖο, Μελᾶς, Ἄργος Ὀ­ρεστικό, Κα­στοριά... Μέρη πανέμορφα καί κατάφορτα μέ ἱ­- στο­ρικές μνῆμες, πού μίλησαν μές στήν ἐφηβική ψυ­χή μας. Σημει­ώνω ἰδιαίτερα τό τρισάγιο πού ψάλαμε μέ ξεχωριστή συγκίνηση στόν τάφο τοῦ κ. Παυ­­σανία στό Ἄργος. Περιττό νά σᾶς περι­γράψω τή χαρά ἀλλά καί τήν ὠφέλεια που ἀποκομί­σαμε ἀπό τή συναναστροφή μέ τά ἀδέλφια μας καί μέ τούς ὑπευθύ­νους τῶν ὁμάδων μας. Αἰσθανόμασταν ἀληθινά ὅτι εἴμα­στε μιά οἰκογένεια, ἡ οἰκογένεια τοῦ «Λύχνου», ἡ οἰκογένεια τοῦ Χρι­στοῦ μας.

 Ἡ ἑπόμενη διήμερη ἐκδρομή θά ἀργήσει βέβαια, ἀλλά ἔχω ἀρχίσει ἤδη νά μετράω ἀντίστροφα τίς μέ­ρες γιά τήν κατασκή­νωσή μας στήν Καστανοῦ­σα...

              

Λυχνίτης