Μιά ἄλλη ἐκδήλωση


Μέτρα, περιορισμοί, δυσκολίες, μά ἡ ἀγάπη βρίσκει τρόπους. Χρησιμοποιώντας τά μέσα πού μᾶς προσφέρει ἡ νέα τεχνολογία, τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων συναντηθήκαμε μέ τίς οἰ­κο­γένειες τῶν μελῶν καί συνεργα­τῶν μας διαδικτυακά.
Πραγματική ἀγαλλίαση! Στήν ὀθό­νη τῶν ὑπολογιστῶν μας παρουσιάστηκαν δύο ἑκατοντάδες περίπου οἰ­κογένειες, ἀπό πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας καί ἀπό τό ἐξωτερικό. Κάλαν­τα καί εὐχές ἀπό τά 4,5,10 παιδιά τῆς κάθε οἰκογένειας φώτισαν κάπως τόν σκοτεινιασμένο οὐρανό τῶν δύσκολων ἡμερῶν πού ζεῖ ἡ ἀνθρω­πό­τητα.
Εὐλογητός ὁ Θεός πού ἀνοίγει δρόμους καί μᾶς δίνει τρόπους νά ἐπικοι­νωνοῦμε μέ τούς ἀδελφούς τῇ πίστει!