Τί μητρὸς θαυμαστότερον;

«Τί μητρὸς θαυμαστότερον;»

Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, οἱ νέοι τοῦ συνδέσμου «ΛΥΧΝΟΣ» μᾶς χά­ρι­σαν μιά πολύ εὐφρόσυνη καί πρω­τό­τυπη ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τῆς «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ». Συνδύασαν καί ἐγ­κωμίασαν ἄριστα τούς Τρεῖς Ἱεράρ­χες καί τίς χριστιανές μάνες. Μᾶς πα­ρουσίασαν ζωντανά μελωδικά τρα­­γούδια καί συγκινητικά κείμενα τῶν ἱερῶν πατέρων μέ ἀναφορά στήν ἀνυ­πολό­γι­στη προσφορά τῶν μητέρων τους στήν κατά Θεόν ζωή τους.
Πίσω ἀπό κάθε ἅγιο τῆς Ὀρθο­δο­ξίας ἀχνοδιαγράφεται σεμνά ἡ σεπτή μορφή μιᾶς ἐνάρετης μητέρας πού γα­λουχεῖ τά παιδιά της ὄχι μόνο μέ τούς χυμούς τοῦ σώματός της, μά καί μέ τά νάματα τῆς πιστῆς ψυχῆς της. Στα­θή­καμε εὐλαβικά μπροστά στίς σεμνές καί ἅγιες μορφές τῆς Ἐμμέ­λειας, τῆς Νόννας καί τῆς Ἀνθούσας. Αὐτές κυ­ρίως ἀνέδειξαν ἕναν Μεγάλο Βασίλειο, ἕναν Γρηγόριο Θεολόγο καί ἕναν Ἰω­άννη Χρυσόστομο. Τό κατα­θέτουν καί τό ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι: «Τί μητρὸς θαυ­μαστότερον;» ρωτᾶ ὁ ἅ­γιος Γρηγό­ρι­ος.
Ἀποχωρώντας ἀπό τή φιλόξενη αἴθουσα, δοξάσαμε τόν Θεό γιά τήν εὐ­λογία πού τόσο πλούσια σκόρπισε ἐκεῖνο τό βράδυ καί παρακαλέσαμε «τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος» νά σκέπουν καί νά φωτίζουν ἰδιαίτερα τίς μητέρες καί τά παιδιά μας.

choir c

Εὐγνωμοσύνης χρέος

Στήν ἴδια ἐκδήλωση ἡ Ἀδελ­φότη­τα τίμησε εὐγνώμονα τρεῖς σεβα­στούς ἀδελφούς καί ἐκλεκτούς συνεργούς πού διακόνησαν ταπεινά, σι­ωπηλά, ἀλ­λά πολύ οὐσιαστικά ἐπί πολλά ἔτη τό ἱεραποστολικό καί φι­λανθρωπικό ἔργο της: τόν κ. Νικόλαο Σαλβαρᾶ, τόν κ. Ζήνωνα Τρικούκη καί τόν κ. Ἀθανάσιο Μυλωνᾶ. Ἡ θυσια­στική τους ἀγάπη γίνεται πρόκληση, ἔμπνευση καί πρό­τυ­πο γιά ὅλους μας.

apol c