Σύναξη κυκλαρχῶν

Τό δροσερό πρωινό τοῦ Σαββάτου 5 Ὀκτωβρίου οἱ συνεργάτες τοῦ τομέα κύκλων μελέτης ἁγίας Γραφῆς ξεκινήσαμε γιά τήν Κα­στα­νοῦ­σα. Στόν ἱστορικό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ παλιοῦ χωριοῦ συμμετείχαμε στή θεία Λειτουργία. Κι ἔπειτα ἀνηφορίσαμε στήν κατασκήνωση τῆς Ἀ­δελφότητος, πού μᾶς περί­­μενε ντυμένη στά φθι­νοπωρινά της. Ἦ­ταν ὄντως ἐπιτυχής ἡ ἐπιλογή νά γίνει ἡ ἐναρκτήρια συνάντηση τῶν κυκλαρχῶν στόν τόπο αὐτό, ὅπου κά­θε καλοκαίρι ἀθόρυβα ἀλλά οὐσιαστικά συνεχίζεται τό κατηχητικό ἔργο στίς ψυχές μι­κρῶν καί μεγάλων.

Μέ τό καλωσόρισμά του ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητός μας κ. Γεώργιος Μυτιληναῖος μᾶς ἔκανε κοι­­νωνούς τοῦ ἀγώνα γιά τήν οἰκοδόμηση καί τή λειτουργία τῆς κατασκήνωσης. Συγκινηθήκαμε ἀ­κού­γοντας τά ὅσα θαυμαστά ἐπιτέλεσε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπεμβαίνοντας ἀποτελεσματικά ἐκεῖ ὅπου ὅλα φαίνονταν νά ὁδηγοῦνται σέ ἀ­διέξοδο. «Στό ἔργο τοῦ Θεοῦ δέν χτίζου­με ἐμεῖς, χτίζει ὁ ἴδιος ὁ Θεός», διαπίστω­σε. Κατόπιν, ὁ πνευματικός τῆς Ἀδελ­φότητός μας π. Μιχαήλ τόνισε ὅτι ὅσοι ἐργαζόμαστε στόν ἀγρό τοῦ Κυρίου ἔ­χουμε χρέος καί εὐθύνη νά πορευόμαστε μέ ἐκκλη­σια­στι­κή συν­είδη­ση ἀλλά καί μέ προ­σωπικό ἐνδιαφέρον γιά τόν κάθε ἀ­δελφό. Ἡ ἀγά­πη εἶναι ἀνεξάντλητη, ἐπινοητική καί πάν­τα βρίσκει τρόπους νά ἐπουλώνει τραύ­ματα καί νά τακτοποιεῖ προ­βλήματα. Ὅ­σες κι ἄν εἶναι οἱ δυσκολίες, «ὁ λό­γος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται», ὅ­πως συ­χνά ἀ­κού­γα­με ἀπό τόν μακαριστό διδάσκαλο τῆς Ἀ­δελφότητος Στέργιο Σάκκο, πού ἀνάλω­σε τή ζωή του στήν ἱερή αὐτή διακονία.
Ἄς εὐλογήσει ὁ Κύριος καί φέτος τήν ταπεινή μας προσπάθεια, ὥστε κατά τό ἀ­ποστολικό παράγγελμα ὁ λόγος του «νά τρέχει καί νά δοξάζεται» (Β´ Θε 3,1).

 

kikloi kastanousa c