ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

«Εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν»
mitropolitis c Εἶναι εὐλογία γιά μία τοπική ἐκ­κλησία νά ὑπάρχει ἐπίσκοπος ὁ ὁ­ποῖ­ος μέ περισσή φροντίδα καί ἀγωνία γιά τήν πνευματική πρόοδο τοῦ ποιμνίου του ποιμαίνει καί καλλιεργεῖ τίς ψυ­χές. Ἐξίσου σημαντικό καί θεάρεστο εἶναι τό ποίμνιο νά ἐκδηλώνει τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης του στόν πνευματικό του πατέ­ρα.
 Μία ἀνάλογη ἐκδήλωση «εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν» πραγματοποίησαν μέ ἁρμονική συνεργασία ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας, ἡ Περιφερειακή Ἕνωση Δήμων Δ. Μα­κε­δονί­­ας, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Φλώρινας καί οἱ Δῆμοι Ἀμυνταίου, Ἔδεσσας, Ἐορδαίας, Πρεσπῶν καί Φλώ­ρι­­νας πρός τό πρόσωπο τοῦ σεπτοῦ Ἱε­ράρχου κ. Θεοκλήτου, τήν Κυρια­κή 13 Μαΐου 2018, μνήμη τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου τῆς Φλώρινας Ἀγαθαγ­γέλου. Ἡ συμπλήρωση 50 χρόνων ἱε­ροσύνης καί πνευματικῆς προσφο­ρᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ἐκ­φράσουν ὅλοι οἱ φορεῖς τήν εὐχαριστία καί τόν σεβασμό τους.
 Μετά ἀπό πολυαρχιερατικό συλ­λεί­τουργο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς, ὅπου συμμετεῖχε πλειάδα ἀρχιερέων, πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό Κέντρο Περιφερειακῆς Ἑνότητας Φλώρινας ἡ ἐκδήλωση τι­μῆς πρός τόν Ποιμενάρχη. Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης μίλησαν πολιτικές, δικαστικές, στρατιωτικές, πανεπιστημιακές καί ἐκκλησιαστικές ἀρ­χές γιά τήν ἄψογη συν­ερ­γασία καί πνευματική κοινωνία τους μέ τόν τιμώμενο ἐπίσκοπο. Καί ἦταν πράγματι συγκινησιακά φορτισμένες οἱ προσ­φωνήσεις ἀνθρώπων πού πέρα ἀπό τήν τυπική, ὑπηρεσιακή ἤ κοινωνική συνεργασία τους μέ τόν τοπικό ἐπίσκοπο βίωσαν τήν αὐταπάρνηση, τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον, τή θυσιαστική προσ­φορά καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη του πρός ὅλους.
Γιά ὅλους αὐτούς καί ἰδιαίτερα γιά τόν ἁπλό λαό ὁ ἅγιος Φλωρίνης εἶναι ὁ δικός τους Πατέρας. Ἡ ἤρεμη ἀγάπη του, ἡ σιωπηλή ταπείνωση, ἡ ἀκτημο­σύ­νη, ὁ ἤπιος χαρακτήρας του, ἡ σταθερή καί ὀρθόδοξη πίστη του ἑλκύουν τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. Καί εἶναι ὠφέλι­μο πρωτίστως γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους τό νά ἐκ­φράζουν τήν εὐγνωμοσύ­νη τους μέ τέτοιες εὐγενεῖς ἐκδηλώσεις.
 Ἡ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησή της γιά τό γεγονός, συγχαίρει τούς διοργανωτές καί εὔχεται ἀπό καρδιᾶς ὁ μέγας Ἀρχιερέας νά ἐνισχύει τόν τιμηθέντα ἐπίσκοπο. Νά τόν διατηρεῖ «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ καί μακροημερεύ­οντα», γιά τό καλό τῆς τοπικῆς ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.