Καιρός σπορᾶς

 Καθώς τό φθινόπωρο προχωρεῖ καί βάφει χρυσά τά φύλλα στίς δεν­τρο­­στοιχίες, σημαίνει στούς γεωργούς τόν και­ρό τῆς σπορᾶς. Τήν πνευμα­τι­κή σπορά ἀρ­χίζει ἐπίσημα καί ἡ Ἐκκλη­σί­α μας τήν Κυριακή τοῦ Σπορέως.
 Στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκ­κλη­σίας στρατευμένη καί ἡ Ἀδελ­φό­τητά μας, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ χρό­νια τώρα ἀξιώνεται νά γε­ωρ­γεῖ στόν ἀγρό τῆς κατηχήσεως, δέν σταμα­τᾶ τή διακονία της. Στό ἄνυδρο λιοπύρι τοῦ καλοκαιριοῦ μέ τίς κατασκηνώσεις της πρόσφερε ὡς σωτήρια δροσιά «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν» (Ἰω 4,10) σέ παιδιά, νέ­ους καί μεγάλους. Καί τώρα κατά τή νέα ἐκκλησιαστική χρο­νιά μέ νέα ὄρε­ξη καί ζῆλο συνεχίζει τή διακονία της.
 Συγκινητική ἦταν ἡ πρώτη κυρια­κά­τικη συνάντησή μας τό ἀπόγευμα τῆς 15ης Ὀκτωβρίου στήν κεν­τρική αἴθουσα, ὅπου εἴχαμε τήν ξεχωριστή τιμή καί εὐλογία νά τελέσει τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν συνάξεων καί νά ἀπευθύνει λόγον ὠφελείας ὁ νέος ἐπί­σκοπος Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θά­σου κ. Στέφανος. Ὁ Σεβασμιώτος μᾶς μετέφερε τίς εὐχές τοῦ παναγιωτάτου μητροπολίτη μας κ. Ἀνθίμου, τοῦ ὁποίου οἱ γνωστοί ἀγῶνες γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα μας ἐνθαρρύνουν καί ἐμπνέ­- ουν τήν Ἀδελφότητά μας. Τήν ἐκδήλωση λάμπρυναν ἡ βυζαντινή χορωδία τῶν νέων τῆς Ἀδελφότητός μας καί ἡ χορω­δία τῆς Χριστιανικῆς Ἐλ­πί­δος.
 Ἄς χαρίζει ὁ Κύριος σέ ὅλους μας πνεῦμα μαθητείας καί ζῆλο ἱεραποστολικό. Ἔτσι, ὅπως μᾶς ἐνθαρρύνει ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, «ὁ Κύριος τῆς σπορᾶς καί δικός μας Κύριος δέν θά μᾶς ἀφήσει νά χάσουμε τίς ἐλπίδες μας καί νά μείνουμε χωρίς ἀνταπόδοση».

agiasmos c