ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

 Πρωτοετής φοιτη­τής φέτος θά πήγαινα γιά πρώτη φορά στή φοι­τητική ἐκ­δρο­μή τῆς Ἀ­δελφότητάς μας καί μέσα μου εἶχα τήν πε­ρι­έργεια νά δῶ πόσο δι­­αφορε­τική θά ἦταν ἀ­πό τίς μα­θητικές διή­μερες ἐκ­δρομές τῶν ὁμά­δων πού συνήθιζα νά πηγαίνω τά προ­ηγούμενα χρόνια. Τώ­ρα μπορῶ νά πῶ πώς ἦταν πρω­τόγνωρη αὐτή ἡ ἐμπει­ρί­α μέ τά ἀ­­δέλ­φια μου!
 Τά μέρη πού ἐπισκεφθήκαμε ἦταν μοναδικά! Στήν ἀρχαία Κόρινθο σταθήκαμε στό βῆμα ἀπό ὅπου ὁ ἀπόστολος Παῦλος κήρυξε στούς Κο­ριν­θίους  τό εὐ­αγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Μυστρᾶς μέ τά ἐπιβλητικά του κάστρα καί τίς πολ­λές ἐκκλησίες του μᾶς μετέ­φερε πολ­λούς αἰῶνες πίσω, στούς λα­μ­προύς βυ­­ζαντινούς χρόνους, δίνοντάς μας τήν ἐν­τύπωση ὅτι περπατούσαμε δίπλα στόν Δεσπότη τοῦ Μυστρᾶ καί μετ­έ­πει­τα αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Κων­σταντῖνο Παλαιολόγο! Στό σπή­λαιο τοῦ Δυροῦ μέ τήν ἀνεπανάληπτη φυσική ὀμορφιά ἀπολαύ­σαμε μία «ὑ­πό­γει­α βαρ­κάδα» ἀνά­μεσα σέ ἀμέ­τρητους στα­λακτίτες καί σταλαγμίτες! Στή Μο­νεμ­βασιά θαυμάσαμε πέρα ἀπό τά κα­λο­διατηρημένα τείχη της καί τό μοναδικό τοπίο πού συνδύαζε βουνό καί θά­λασσα καί ἕνα ἀπό τά προπύργια τῆς Ἐ­παναστάσεως τοῦ 1821. Τέλος οἱ Μυκῆ­νες  μέ τά μεγαλοπρεπῆ ἀνά­κτο­ρα, τούς  τάφους τῶν βασιλέων καί τά πολυά­ρι­θ­μα ἐκθέματα τοῦ Μουσείου, μᾶς θύ­μι­σαν τούς ἀρ­χαί­ους Ἕλ­­ληνες καί τά ὁ­μηρικά ἔπη. Καί νά ἦταν μόνο αὐτά; Ἀ­ρεόπολη, Γύθειο καί ποι­κίλοι ἄλλοι σταθμοί. Καί δίπλα μας, ὁ Τα­ΰ­γε­τος, τό βουνό πού μέ τίς ψηλές, χιο­νι­σμένες κορ­φές του δε­σπόζει ἐπι­βλη­τι­κό σέ ὁλόκληρη τή Λα­κωνία.
 Πέρα ὅμως ἀπό τίς φυσικές αὐτές ὀμορφιές, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἀπο­λαύσουμε καί πολλές πνευματικές ἐμ­πειρίες. Ἡ ἐπίσκεψή μας στόν σεβασμιώτατο μη­τρο­πολίτη κ. Εὐστάθιο ὁ ὁποῖ­ος μέ τόση ἀγάπη μᾶς δέ­χτηκε, τά ἁγιο­γραφικά ἀναγνώ­σματα τοῦ π. Μιχαήλ, ἡ μαγνη­το­φωνημένη ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου μας Στεργίου Σάκκου περί ἱστο­ρικότητας τῆς ἀναστά­σεως τοῦ Χρι­στοῦ, καί ὁ ἀ­ναστάσιμος Κανόνας τόν ὁποῖο ψάλλαμε στούς Ναούς πού ἐπισκε­πτόμασταν καί σέ κάθε εὐ­και­­ρία πού μᾶς δινόταν ἦταν γιά μᾶς δύ­ναμη ἀλλά καί γιά τόν κόσμο πού μᾶς ἔβλεπε, μᾶς ἄκουγε καί μᾶς χαι­ρό­ταν μία μαρτυρία τοῦ ἀναστημένου Κυ­ρί­ου!
                                             

Π.Τ.
Φοιτητής Α.ΤΕΙ.Θ.

 

boys c