Μήνυμα ἐλπίδας

 «Προσμονή ἐλπίδας» ἦταν ὁ τίτ­λος τῆς θεατρικῆς παράστασης στή χριστουγεννιάτικη γιορ­­τή πού ἑτοίμασαν καί παρουσί­ασαν οἱ φοι­τήτριες τῆς «Χρι­στια­νικῆς Ἐλ­πίδος» στήν κεν­τρική αἴθουσα τῆς Ἀπολυ­τρώ­σεως.

1 c

 Ἄν καί ἐρασιτέχνες οἱ ἠθο­ποι­οί ἀπέδωσαν θαυμάσια τούς ρό­λους τους, καί τό θεατρικό πλαισιωμένο ἀπό τίς δύο χορω­δίες,  φοιτητική καί παιδική, συγ­κίνησε, προβλημά­τισε, ἐνθου­σί­α­- ­σε τό πυ­κνό ἀκροατήριο καί τῶν πέντε πα­ρα­στάσεων.
 Ἀλλά καί τά νήπια τοῦ Βρε­φο­­νη­πιακοῦ Σταθμοῦ « Ἡ Θεοτό­κος» καί οἱ μαθητές τῶν τριῶν βαθ­μίδων τῶν ἐκπαιδευτηρίων «Ἐλ­πίδα» (Παι­δικός Σταθμός- Νηπιαγω­γεῖο-Δημοτικό) ἔδωσαν τό δικό τους μή­νυμα μέσα ἀπό τίς χρι­στου­γεν­νιά­τικες γιορτές πού μέ μεράκι ἑτοίμασαν οἱ ἐκπαιδευ­τικοί καί χαρι­τωμένα ἀπέδωσαν τά παιδιά.
 Σήμερα πού ὅ,τι θυμίζει Χριστό, ἀ­κόμη καί ἡ ὀνομασία τῆς γιορ­τῆς τῶν Χριστουγέννων, βάλ­λεται, δια­­βάλλεται καί προσβάλ­- λεται, αὐτές οἱ γιορτές, σέ ὅποια προσπά­θεια, σ’ ὅποιο κατηχητικό ἤ σχο­λεῖο γίνον­ται, εἶναι ἕνα μήνυμα ἐλπίδας γιά ὅλους μας!  Ἀναμφί­βολα εἶναι καί μία καλή προετοι­μασία γιά νά ἀξιοποιή­σουμε πιό οὐσιαστικά τόν ἐκκλη­σια­στικό ἑορτασμό συμμετέ­­χοντας συνει­δη­τά στό μυστήριο τῆς Ἐκκλη­σίας.2 c3 c4 c

5 c6 c