ΙΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

syn c«Χτίζοντας τό μέλλον σ᾽ ἕνα μεταβαλλόμενο πα­­ρόν». Αὐτό ἦταν τό θέ­μα τοῦ ΙΓ΄ Ἐκπαιδευτικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἀδελφότητας «Χριστια­νική Ἐλπίς», πού πρα­γμα­το­ποιήθη­κε στίς 8 Ὀκτωβρίου στό Πνευματικό κέντρο της στό Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Tό παρακολούθησαν 500 καί πλέον ἐκπαιδευτικοί ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδας.
 Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνε­δρίου ἄρχισαν μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀπό τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, σεβασμιώτατο Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλε­ως κ.κ. Βαρνάβα. Χαιρετίζοντας τήν ὁ­μή­γυ­ρη ὁ Σεβασμιώ­τα­τος ἐξέ­φρα­σε τή χαρά του, ἐπαί­νεσε τήν προσπάθεια καί ἐ­πισήμανε τή σοβα­ρό­τη­τα τῆς ἀποστολῆς καί τήν εὐ­θύ­νη τοῦ χριστιανοῦ ἐκπαι­δευ­τι­κοῦ μέσα στούς χαλεπούς καιρούς μας...
Τά θέματα τοῦ Συνεδρίου εἰσηγήθηκαν ἐ­κλε­κτοί ἐπιστήμονες προ­ερ­χό­μενοι καί ἀπό τίς τρεῖς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης: Ἡ κ. Μα­ρία Παπαευ­στα­θίου-Τσά­­­γκα, σχο­λική σύμ­­βουλος φιλολό­γων, ἀνέ­πτυξε τό θέμα «Τό σύγχρονο σχολεῖο ὡς κοινωνία προσ­ώπων». Ὁ δάσκαλος καί σχολικός σύμβουλος πρω­το­βάθμιας ἐκ­παίδευσης κ. Ἰ­ωάννης Τρικ­­καλιώτης εἰσηγήθηκε τό θέμα «Διαχείριση σχολικῆς τάξης: Ὁ ρόλος τοῦ  δασκάλου στή διαμόρφωση συναισθημα­τικοῦ κλίματος», ἐνῶ ὁ κ. Ἰωάννης Ἀσ­σιόγλου, τεχνολόγος ἠλεκτρολόγος-ἠ- λεκτρονικός, παρουσίασε τή «Σα­γήνη τῆς τεχνητῆς εἰκο­­νοθέα­σης». Ὁ κ. Βάϊος Νταφούλης, εἰδικός παιδοψυχί­ατρος καί διδάκτωρ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη­μίου, ἀπάντησε στό ἐρώτημα: «Ἡ οἰκογένεια ἀλλάζει, τί ἀλλάζει στό σχολεῖο;». Τέλος, ὁ πανο­σιολογιώ­τα­τος ἀρχιμανδρίτης π. Εἰρηναῖος Χατζηευφραιμίδης, ἀνα­πλη­ρω­τής καθη­γητής τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακε­δονίας στό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης, ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἀ­ξί­α τοῦ προσώπου τοῦ μα­θη­­τῆ».
 Εἶναι γεγονός ὅτι τό ἔργο τῆς παιδείας, πού ποτέ δέν ἦ­ταν εὔ­κολο, γίνεται ἐξαιρετικά δύσ­κολο στόν ὁμο­λογουμένως με­τα­­βαλ­λόμενο κόσμο μας. Ἐνῶ κα­θημερινά ραγδαῖες ἀλ­λαγές μᾶς κατακλύζουν, ὁ δάσκαλος, ὁ παι­δαγωγός, μοχθεῖ ὄχι γιά κάτι τό παροδικό καί ἐφήμερο ἀλλά γιά τόν καταρτισμό καί τήν ἀγωγή τῶν νέων. Ἀπό τό ἔργο του ἐξαρτᾶται τό μέλλον ὄχι μόνο τῶν μαθητῶν του ἀλλά τοῦ τό­που μας καί τοῦ κόσμου ὅλου. Γι’ αὐτό πρέπει νά χτίσει σέ στέρεα θεμέλια.
 Συμπέρασμα τοῦ Συνεδρί­ου εἶναι ὅτι μέσα στόν συνεχῶς μεταβαλλόμενο κόσμο, πού ἀ­παιτεῖ διαρκῆ προσαρμογή σέ νέες ἀ­νάγκες καί πιό σύνθετες ἀπαιτήσεις, τά βασικά δομικά χα­ρακτηριστικά τῆς παι­δείας ὀ­φεί­λουν νά παραμένουν ἀναλλοίωτα καί οἱ συντεταγμένες της σταθερές καί ξεκάθαρες, προ­σηλωμένες στή μα­κραίωνη παράδοση αὐτοῦ τοῦ εὐ­λογημένου τό­που μας. Καλεῖται ὁ ἐκ­παιδευ­τικός νά συνδυάσει τήν ἐκ­παίδευση ἐγ­κε­φάλων μέ τήν καλ­λιέργεια ὑπάρξεων.  Ἔ­τσι θά ἀ­ναδειχθεῖ ὡς ὁ με­-γα­λόπνοος καί ἡρωικός κτίστης τοῦ μέλλοντος στούς μετα­- ­βαλλόμενους καί ἄ­στατους και­ρούς μας. Τό εὐχόμαστε ὁλό­ψυχα!