... καί τῷ Θεῷ δόξα

 Τό Σάββατο 21 Μαΐου ἔγινε ἡ ἐπίσημη λήξη τῶν ἐργασιῶν τῶν Κύ­κλων μελέτης ἁγίας Γραφῆς πού λει­­τουρ­γοῦν μέ τήν εὐθύνη τῆς Ἀ­δελ­φότητός μας στήν πόλη τῆς Θεσσα­λονίκης καί στίς γύρω πε­ρι­οχές.
 Κατανυκτική καί συγχρόνως πα­νηγυρική ἦταν ἡ θεία Λειτουργία πού ἀξιωθήκαμε νά ζήσουμε στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγί­ου Δημητρίου, μέ λειτουργό τόν το­με­άρχη τῶν Κύκλων μας π. Μι­χα­ήλ Κόνια. Ἡ ἀρ­­το­κλασία ἀ­γκά­λιασε προσ­ευ­­χη­τικά ὅ­λα τά μέλη τῶν κύκλων καί τό Μνη­μόσυνο, στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ­γίας, ἔφερε κοντά μας ἐκείνους πού ἤδη ἔφυγαν καί μᾶς περιμένουν στήν οὐράνια βασιλεία.
 Στή συνέχεια μᾶς περίμενε στήν αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος ἕνα ἑορταστικό πρόγραμμα μέ προβολή καί τραγούδια. Μᾶς ὑποδέχθηκε θερμά ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. ὁ κ. Ἀθανάσιος Παπαρνάκης, κα­θηγητής τῆς Θε­ολογικῆς Σχολῆς, τονί­ζοντας ὅτι στόν Κύκλο μελέτης τῆς ἁ­γίας Γρα­φῆς συναντοῦμε τόν Κύριο «ἐν ἑτέρᾳ μορ­φῇ». Τήν ἴδια αὐτή ἀλήθεια ἐ­πι­βεβαίωσαν οἱ καταθέσεις μελῶν τῶν κύκλων:
 «Ἡ πρώτη χρονιά μου στόν Κύ­κλο μελέτης τῆς ἁγίας Γραφῆς ἦ­ταν ψυχικά ἀνακουφιστική καί πνευ­μα­τικά πολύ πλούσια... Βρῆκα λόγο Θεοῦ, ἀγάπη, ζεστασιά, πνευματική οἰκοδομή, αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα...».
 «Ὁ Κύκλος μᾶς ἄνοιξε τά μάτια νά δοῦμε καί τόν πλησίον, πού δέν εἶναι ξένος ἀλλά ἀδελφός. Πρωτόγνωρα αἰ­σθήματα καί δυνατά βιώματα μᾶς χαρίζουν οἱ ἐξορμήσεις ἀγάπης: Κάθε Τρίτη στό νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ καί κάθε Παρασκευή στό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ καί ἀκόμη, στό κέντρο ἀποκατάστασης καί ἀποθεραπείας ΑΡΩΓΗ, σέ οἴκους εὐγηρίας, ἀλλά καί στίς ἀγροτικές φυλακές ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά σταθοῦμε κοντά στόν πονεμένο ἀ­δελ­φό».
 «Νιώθω διπλά χρεωμένη στό ἔργο τῶν Κύκλων μελέτης ἁγίας Γραφῆς. Πρῶτα διότι καλλιέργησαν τή μητέρα μου, ὥστε νά ὁδηγήσει τά βήματά μου στό Κατηχητικό, καί ἔ­πειτα διότι κι ἐμένα σήμερα ὁ Κύκλος μέ στηρίζει καί μέ βοηθᾶ νά ἀγωνίζομαι, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἕνα ζωντανό μέλος τῆς Ἐκ­κλη­σίας... Νά δείξουμε στά παιδιά μας τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, νά τά συνδέσουμε ἀπό μικρά μέ τήν Ἐκκλησία».
 Ὁ π. Μιχαήλ ἔκλεισε τήν εὐλο­γη­μέ­νη σύναξή μας μέ τήν εὐχή νά ἀσφαλίζει ὁ Κύριος τό ἔργο, νά ἀ­σφαλίζει τίς ψυ­χές καί νά εὐοδώσει τή θερινή διακο­νία τῶν Κατασκηνώσεων.

ekd 3

ekd 4