Ἁγίασον, Κύριε...

photo 3 c Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐ­χές τῶν το­πικῶν ἐπισκόπων ξεκι­νή­σαμε τίς ἐργασίες τοῦ νέ­ου ἱεραπο­στο­λικοῦ ἔ­τους στήν κεντρι­κή αἴθου­σα τῆς ἀδελφό­τητος καί στίς αἴθουσες τῶν πα­ραρ­­τη­μάτων.
 Τήν ἀκολουθία τοῦ ἁ­για­σμοῦ τέλεσε τήν Κυρια­κή τοῦ Σπορέως (11 Ὀκτωβρίου 2015) στήν κεντρική αἴθουσα, Πέλοπος 7, ὁ πρω­τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσα­λονίκης, πανοσιολο­γιώτατος ἀρχι­μαν­δρίτης π. Στέφανος Τόλιος, συμπαρα­στα­τού­μενος ἀπό τόν π. Μιχαήλ Κόνια. Στή σύντομη καί μεστή προσλαλιά του ὁ πατήρ Στέφανος μᾶς μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ παναγιω­τά­του μητρο­πολίτου Θεσ­σαλονίκης κ. Ἀνθίμου καί ἐπισήμανε τή σοβαρότητα τοῦ πνευ­ματικοῦ ἔργου, τή δύναμη τοῦ εὐαγ­γελικοῦ λόγου ἀλλά καί τήν εὐθύνη ὅλων μας: Νά μήν ἀρκούμαστε στήν ἀκρόαση τοῦ λόγου, ἀλλά νά τόν ἐφαρμόζουμε στήν καθημερινότητά μας καί νά τόν μεταφέρουμε στίς ψυχές πού διψοῦν τή σωτηρία.
 ph 2 cΤό παράρτημα τῆς Κατερίνης ἁγίασε τήν Τετάρτη 15 Ὀκτωβρίου ὁ σεβασμιώ­τατος μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερί­νης κ. Γεώργιος. Τόν εὐχαριστοῦμε τόσο γιά τίς πατρικές εὐχές ὅσο καί γιά τήν παρουσία του.
Τέλος, στίς αἴθουσες τῶν δύο παραρ­τημάτων τῆς Ἀδελφότητος στήν Θεσσα­λο­νίκη, τελέσθηκαν ἁγιασμοί τήν Κυριακή 18 Ὀκτωβρίου ἀπό ἐκ­προσώπους τῶν οἰκείων μητροπολιτῶν: τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Πολίτη στό παράρτημα τῆς Μαρτίου, Μαυρομιχάλη 23, καί στό παράρτημα τῆς Ἡλιουπόλεως, Ρήγα Φεραίου 72, ἀπό τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Παρ­θέ­νιο Μα­χαιριώτη.
 «Κύριε, ἁγίασον, εὐ­­­­λό­γησον, στε­ρέω­σον» τό ἔργο σου, πρός σω­τηρίαν ψυχῶν καί δό­ξαν τοῦ ὀνό­μα­τός Σου!
 Τήν Τετάρτη 7  Ὀ­κτωβρίου, πραγμα­­το­ποιήθηκε ἡ πρώτη σύ­ν­αξη κυκλαρχῶν τοῦ τομέα κύκλων με­λέτης τῆς ἁγίας Γρα­φῆς. Με­τά τόν κατανυ­κτικό ἑ­σπερινό στόν ἱερό να­ό τοῦ Ἁγίου Δη­μη­τρί­ου, εἴ­χαμε τήν εὐ­και­ρία μιᾶς ὄμορφης πνευ­μα­τικῆς ἐπι­κοινω­νίας στήν αἴθουσα τῆς ἀ­δελ­φότητός μας. Οἱ λι­τές σκέψεις τοῦ το­­­­με­άρ­χη π. Μιχαήλ Κό­νια ἐνθάρ­ρυναν, ἐν­θου­­­σί­α­σαν ἀλλά καί προ­βλη­μάτισαν ὅ­λους. Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός μέ τή δική του χά- ρη νά ἀνταποκριθοῦμε στό ὑψηλό ἔργο τῆς κατή­χη­σης πού ἡ Ἐκ­κλη­σία μᾶς ἐμπι­στεύ­εται!